Ro­mi, Del­a­lem en Omar: de eerste ba­by’s van 2018

Eerste ba­by’s van 2018 stel­len het goed

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - SYLVIA MARIËN

De al­ler­eer­ste nieuw­jaars­ba­by van Vlaan­de­ren is in Ant­wer­pen ge­bo­ren: een meis­je met de naam Ro­mi, om 00.04u. Al snel daar­na volg­den Del­a­lem, het zoon­tje van ou­ders uit Eritrea, en Omar, het eerste kind­je van ou­ders uit Af­gha­nis­tan. “Bij de start van het vuur­werk be­gon Ha­di­za te per­sen, aan het eind er­van was hij er.”

De start van nieuw le­ven die per­fect sa­men­valt met het be­gin van een nieuw jaar: het blijft heel bij­zon­der. De ou­ders van de al­ler­eer­ste ba­by van 2018 in Vlaan­de­ren wil­den hun ge­luk in­tiem vie­ren. Wel mo­gen we we­ten dat hun kind­je Ro­mi heet en ge­bo­ren werd om 00.04u in het Sint-Au­gus­ti­nus­zie­ken­huis in Wil­rijk (Ant­wer­pen), het groot­ste moe­der­huis van Vlaan­de­ren waar in 2017 ruim 3.040 ba­by’tjes het le­vens­licht za­gen.

Voor de pro­vin­cie Ant­wer­pen volg­den de num­mers twee en drie van 2018 snel na Ro­mi: een­tje in het Sint-Vin­cen­ti­us­zie­ken­huis in Ant­wer­pen om 00.30u en een­tje in het Mid­del­heim­zie­ken­huis in Ant­wer­pen om 00.33u.

“Del­a­lem is ons der­de kind­je en on­ze eerste zoon”, ver­telt Yo­nas (39) van­uit het Sint-Vin­cen­ti­us­zie­ken­huis. De Eritre­ër woont nog maar vijf maan­den in Ant­wer­pen, sa­men met zijn kin­de­ren en vrouw Abe­ba (29). “Zij stelt het goed”, zegt Yo­nas. “De be­val­ling ver­liep vlot, en on­ze zoon ver­keert met zijn 3,870 kg in goe­de ge­zond­heid.”

Eerst ge­boor­te, dan naam

Voor Ha­di­sa (24) en Hash­ma­tul­lah Sa­dat (32) uit Af­gha­nis­tan is Omar hun eerste kind­je. De jon­gen weegt 2,925 kg, is 48 cm groot en hij stelt het goed, ver­telt Hash­ma­tul­lah ter­wijl hij iets te eten maakt voor zijn vrouw. “Haar zwan­ger­schap was voor haar best las­tig. De eerste vier, vijf maan­den heeft ze zich heel slecht ge­voeld. Met een eerste kind­je had­den we ver­wacht dat de be­val­ling ook moei­lij­ker zou ver­lo­pen, maar ei­gen­lijk ging het vrij goed en snel. Bij de start van het vuur­werk in de stad moest Ha­di­sa be­gin­nen te per­sen, aan het ein­de van het vuur­werk was on­ze zoon er al (lacht).”

Hash­ma­tul­lah woont nu vijf jaar in Ant­wer­pen, Ha­di­sa is pas van vo­rig jaar no­vem­ber in het land. “Na twee maan­den hier was ze al zwan­ger”, zegt Hash­ma­tul­lah. “Ze heeft en­kel een in­bur­ge­rings­cur­sus ge­volgd, en zal nu de zorg voor Omar com­bi­ne­ren met les­sen Ne­der­lands.” Has­ma­tul­lah heeft een lo­gis­tie­ke job in de Ant­werp­se ha­ven.

Over de naam van hun kind­je heb­ben ze gis­te­ren de he­le dag na­ge­dacht. “Fa­mi­lie­le­den heb­ben ons al en­ke­le na­men be­zorgd, en het is aan ons om er een mooie te kie­zen. Het is tra­di­tie bij ons om de naam van een held of de naam van een his­to­risch be­lang­rijk ie­mand te kie­zen, om die per­soon op­nieuw in het licht te plaat­sen. Het kan een naam uit on­ze cul­tuur wor­den, maar even­zeer een be­te­ke­nis­vol­le Bel­gi­sche naam.”

Gis­ter­avond pas be­slis­ten Ha­di­sa en Hash­ma­tul­lah om voor Omar te gaan, een ty­pisch Ara­bi­sche naam. “Omar be­te­kent eerst­ge­bo­ren zoon, bloei, elo­quent en ge­ta­len­teerd spre­ker. En hij is nu al heel lief.”

FOTO JAN VAN DER PERRE

FOTO'S JAN VAN DER PERRE

Omar, 2,925 kg en 48 cm groot, werd om 00.33u ge­bo­ren in het Mid­del­heim­zie­ken­huis in Ant­wer­pen. Klei­ne foto: een trot­se va­der Hash­ma­tul­lah met zijn zoon­tje.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.