“Mijn top­pri­o­ri­teit: de twin­tig ex­tra ki­lo’s er op­nieuw af­krij­gen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Mijn top­pri­o­ri­teit is om de 20 ki­lo die er in 2017 zijn bij­ge­ko­men weer te ver­lie­zen. Ik om­schrijf die ki­lo’s graag als de tol van mijn hu­we­lijk het af­ge­lo­pen jaar. Dat mijn echt­ge­no­te met de zaak Donut­tel­lo is be­gon­nen, heeft ook al geen po­si­tief ef­fect ge­had op mijn ge­wicht. Zij ver­koopt zelf­ge­maak­te do­nuts. Nieu­we sma­ken moe­ten dus ge­test wor­den. Maar het is geen goed idee om een obees ach­ter de toog te zet­ten van een do­nut­zaak. Pro­fes­si­o­neel plan­nen we toch een twee­de Donut­tel­lo­zaak. Af­ge­lo­pen jaar was pro­fes­si­o­neel ook een top­jaar en dat lijkt zich ver­der te zet­ten in 2018. Zo zal ik van­af 27 ja­nu­a­ri te zien zijn op te­le­vi­sie met het pro­gram­ma Het Col­lec­tief Ge­heu­gen. Dat zal car­ri­è­re­be­pa­lend zijn. Daar­naast is er na­tuur­lijk mijn the­a­ter­show. Ik moet wel le­ren ‘nee’ te zeg­gen. Ik heb soms het ge­voel dat ik te veel aan het doen ben. Op dat vlak moet ik as­ser­tie­ver zijn. Nog een voor­ne­men.

Niet bij­ko­men en op mijn ge­wicht blij­ven, was mijn voor­ne­men voor 2017. Dat is dus niet ge­lukt. Daar­naast wou ik het af­ge­lo­pen jaar trou­wen met de vrouw van mijn le­ven en dat is mij wel ge­lukt.

We staan voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Het maakt mij niet uit of men­sen links of rechts stem­men. Ik hoop al­leen dat ze stem­men op men­sen die daad­wer­ke­lijk voor iets staan. Dat ze zich niet la­ten lei­den door po­pu­lis­me of wat ze op so­ci­a­le me­dia zien pas­se­ren. In­ter­na­ti­o­naal heb ik het ge­voel dat de eco­no­mie aan het her­op­le­ven is. De laag­con­junc­tuur is ach­ter de rug. Al­leen ver­wacht ik dat de mo­tor zo gaat door­draai­en dat er een ste­vi­ge in­fla­tie komt en de ren­te zal stij­gen. Het wordt bij­voor­beeld duur­der om een le­ning aan te gaan om een wo­ning te ko­pen. Bo­ven­dien zal de eco­no­mi­sche her­op­le­ving on­te­recht toe­ge­we­zen wor­den aan de ver­ko­zen po­pu­lis­ten, zo­als de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump, ter­wijl er in wer­ke­lijk­heid an­de­re eco­no­mi­sche wet­ma­tig­he­den ach­ter zit­ten.

FOTO LI­VE COMEDY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.