“2018 wordt het jaar van de bur­ger”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Iets meer tijd ma­ken om van de klei­ne din­gen te ge­nie­ten, rust om stil te staan bij de mooie mo­men­ten, hu­mor om wat som­ber is vro­lij­ker te kleu­ren. Ook het op koers hou­den van de par­tij naar een men­se­lij­ker, eer­lij­ker en ge­zon­der be­leid. Want ter­wijl de meer­der­he­den in dit land over zo­wat al­les bik­ke­len en een machts­strijd hou­den, blij­ven ze doof en blind voor de ver­zuch­tin­gen van een meer­der­heid van de be­vol­king: voor een eer­lij­ke­re fis­ca­li­teit, mens­waar­di­ge pen­si­oe­nen, een am­bi­ti­eu­zer kli­maat­be­leid. Met Groen wil ik ook aan­dacht blij­ven vra­gen voor die Vla­min­gen en Brus­se­laars die uit de boot val­len, zorg no­dig heb­ben, een be­taal­ba­re wo­ning zoe­ken, of lij­den on­der het fijn stof. Maar te­ge­lijk ook een part­ner zijn van zij die zich da­ge­lijks in­zet­ten voor een be­te­re sa­men­le­ving.

Ons huis ver­bou­wen. En het is bij­na af, al zul­len die licht­peer­tjes er nog wel even blij­ven han­gen, want de laat­ste lood­jes zijn zo­als el­ke ver­bou­wer wel weet het zwaarst. Maar het re­sul­taat mag er zijn. Voorts al­les ach­ter de scher­men op or­de zet­ten, zo­dat de par­tij klaar is te­gen de ver­kie­zin­gen. Te­ge­lijk ex­tern het voor­touw ne­men als pro­gres­sie­ve par­tij. Het werk is nog niet af, maar de ba­sis staat er.

Het wordt een in­ten­se pe­ri­o­de van de la­te len­te tot aan de lo­ka­le ver­kie­zin­gen om na­dien een door­start te ne­men naar de lo­ka­le on­der­han­de­lin­gen en de aan­loop naar de na­ti­o­na­le ver­kie­zin­gen. In­ter­na­ti­o­naal ver­wacht ik dat 2018 het jaar van de bur­ger wordt. Niet Trump, maar een groep da­mes sier­de dit jaar te­recht de voor­pa­gi­na van Ti­me

Ma­ga­zi­ne als per­soon van het jaar. In eigen stad was er de Cri­ti­cal Mass Bi­ke Ri­de die dui­zend fiet­sers op de been bracht voor ver­keers­vei­lig­heid. Maar er zijn ook veel men­sen die vra­gen naar in­ves­te­rin­gen in her­nieuw­ba­re ener­gie en een ste­vig kli­maat­be­leid. Dat zijn hoop­vol­le sig­na­len.

FOTO JORIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.