“Het voelt als­of ik geen va­kan­tie heb ge­had”

gaat ge­woon door op elan van 2017 met winst te­gen Zverev (ATP 4)

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - GUNTHER DE VOS

David Goffin (ATP 7) heeft met­een la­ten zien dat hij klaar is om in 2018 ver­der de ten­nis­he­mel te be­stor­men. De Sport­man van het jaar ver­sloeg op de Hop­man Cup in Perth Alexan­der Zverev (ATP 4) met uit­ste­kend ten­nis. “Mis­schien be­kij­ken de men­sen me an­ders nu, maar ik leg me geen druk op”, ver­tel­de hij.

Am­per 36 da­gen na de ver­lo­ren fi­na­le van de Da­vis Cup stond Goffin gis­te­ren in het Au­stra­li­sche Perth al­weer op de baan. De te­gen­stan­der op het pres­ti­gi­eu­ze lan­den­tor­nooi was met­een een klep­per: Alexan­der Zverev, de Duit­se num­mer vier van de we­reld. Maar Goffin maak­te dui­de­lijk dat hij 2018 wil in­zet­ten zo­als hij 2017 af­sloot: op top­ni­veau. De 27ja­ri­ge Lui­ke­naar klop­te Zverev in twee sets (6-3, 6-3) na een uit­ste­ken­de pres­ta­tie.

“Een be­te­re start van het jaar kon ik me niet in­beel­den”, ge­noot Goffin na af­loop.

Je bouwt al met­een ver­der op je pres­ta­ties van eind 2017.

“Het voelt als­of ik geen va­kan­tie heb ge­had. Ik blijf ge­woon door­gaan op het­zelf­de rit­me. Ik speel­de mijn al­ler­bes­te ten­nis op de laat­ste tor­nooi­en van het voor­bije jaar. Als ik nog wat werk aan mijn op­slag, moet ik snel mijn bes­te ni­veau op­nieuw kun­nen ha­len. Ik heb nog een week hier in Perth, dan twee mat­chen op de Kooy­ong Clas­sic in Mel­bour­ne en een week trai­ning in Mel­bour­ne om er he­le­maal te staan op de Au­stra­li­an Open.”

Ben je ver­rast dat je zo snel al op­nieuw zo goed bent?

“Ik voel­de bij het her­vat­ten van de trai­ning al dat het goed zat. Fy­siek voel ik me 110 pro­cent. Ik heb geen last meer van de knie. Ik hoop dat ik er nu voor al­tijd van ver­lost ben. Dat goe­de ge­voel van op trai­ning is nu be­ves­tigd. Ook al is dit een ex­hi­bi­tie­tor­nooi, het was een in­ten­se match te­gen een ster­ke te­gen­stan­der. Dat geeft ver­trou­wen.”

Kan het feit dat je nau­we­lijks rust had je la­ter nog zuur op­bre­ken?

“Twee we­ken: het is dui­de­lijk dat de rust­pau­ze te kort was. Daar­na had ik maar tien da­gen trai­ning voor ik al op het vlieg­tuig naar Au­stra­lië stap­te. Ik kon be­paal­de za­ken niet voor­be­rei­den zo­als ik dat zou wil­len. We gaan pro­be­ren om mijn sche­ma mis­schien wat aan te pas­sen om vol­le­dig klaar te zijn voor el­ke af­spraak in de eerste helft van het sei­zoen. Ik moet er­voor op­let­ten dat mijn pro­gram­ma niet te druk wordt, om ver­moeid­heid te ver­mij­den. Na de Au­stra­li­an Open zul­len we de ba­lans op­ma­ken en een eva­lu­a­tie ma­ken. Maar er zijn ook nog de Da­vis Cup en en­ke­le Eu­ro­pe­se tor­nooi­en die ik graag speel. Als ik me goed blijf voe­len op de baan, is er geen pro­bleem.”

De fi­na­le op de Mas­ters, de fi­na­le van de Da­vis Cup, Sport­man van het jaar en ze­ven­de op de ATP­ran­king: is het tij­dens je break door­ge­dron­gen wat voor een suc­ces 2017 was?

“Het was een vreemd jaar met die bles­su­re hal­ver­we­ge. Ik had nooit ge­dacht dat ik het jaar zo sterk zou kun­nen ein­di­gen. Maar ik be­sef maar al te goed hoe uniek het was. En dat het niet van­zelf­spre­kend is om dat te her­ha­len.”

Op de Mas­ters ver­sloeg je Na­dal en Fe­de­rer. Je voelt hier bij je te­gen­stan­ders en het pu­bliek dat er nu re­ke­ning met je wordt ge­hou­den om tot het ein­de mee te gaan op de grand slams, te be­gin­nen op de Au­stra­li­an Open.

“Ik ga het niet ver­stop­pen: die top­pers klop­pen voel­de ge­wel­dig. Ik wil dat nog pro­be­ren te doen. Mis­schien be­kij­ken de men­sen me nu wel an­ders, ja. Maar ik blijf me con­cen­tre­ren op mijn eigen ten­nis en moet op een hoog ni­veau blij­ven spe­len. Ik pro­beer me­zelf geen ex­tra druk op te leg­gen of te la­ten op­leg­gen. Ik ga niet zeg­gen dat ik tot het ein­de moet mee­gaan op de grand slams. Dat heeft geen en­ke­le zin. Er is zo veel dat kan ge­beu­ren: nieu­we op­ko­men­de spe­lers, de warm­te waar­aan je je moet aan­pas­sen. Je hebt niet al­les in de hand.”

Je speel­de en ver­loor ook nog het ge­mengd dub­bel met Elise Mer­tens. Een pri­meur voor jou?

“Het was in­der­daad de eerste keer dat ik ge­mengd dub­bel speel­de. Dat was ook een goe­de voor­be­rei­ding voor mij. Je oe­fent in zo’n wed­strijd toch een an­de­re ma­nier van spe­len. Ik heb ge­ko­zen voor de Hop­man Cup om­dat ik hier ze­ker ben van min­stens een week lang wed­strij­den op hoog ni­veau zon­der af­han­ke­lijk te zijn van het re­sul­taat. Ik kan hier in­ten­sief trai­nen en wed­strij­den spe­len te­ge­lijk. Ik heb van­och­tend nog met Fe­de­rer op de baan ge­staan om te trai­nen en had een match ’s avonds. En ik kan me ook nog voor­be­rei­den op de warm­te voor de Au­stra­li­an Open. Dit is de ide­a­le aan­loop voor mij. Bo­ven­dien speel ik al­tijd graag voor Bel­gië. Deel uit­ma­ken van een team, daar krijg je als ten­nis­ser niet vaak de kans toe.”

David Goffin met Elise Mer­tens. “Het is de eerste keer dat ik ge­mengd dub­bel speel.”

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.