“Ik heb meer stress bij de bak­ker dan in een vol sta­di­on”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - HANS JACOBS

E en olym­pi­sche at­le­tiek­go­din was ze al in 2016, in 2017 trad ze he­le­maal toe tot het wal­hal­la van sport­le­gen­des. In­mid­dels prijkt Na­fi Thi­am, We­reld­at­le­te van het Jaar, op bill­boards in we­reld­ste­den. Maar ook Won­der Wo­man zit met twij­fels. “Soms lijkt het als­of ik al­leen maar goed ben als ik die gou­den me­dail­le pak, en het an­ders op niets trekt.”

Of ze de­zelf­de ho­ge hak­ken draagt? Na­fi Thi­am lacht. “Ja, het zijn de­zelf­de.” En of ze niet bang is dat het­zelf­de zal ge­beu­ren?

“To­taal niet. Nie­mand viel daar­over ginds. Ik heb de in­druk dat daar­over in Bel­gië meer spel werd ge­maakt.”

Voor wie het in Keu­len hoort don­de­ren: Thi­am werd in no­vem­ber als eerste Belg voor een vol Gri­mal­di Forum in Mo­na­co ge­lau­werd als We­reld­at­le­te van het Jaar – de hoogste on­der­schei­ding, weg­ge­legd voor de al­ler­groot­sten. Ter­wijl ze naar het po­di­um schreed, schoof een schoen van haar voe­ten. Als As­se­poes­ter die haar muil­tje ver­liest, op weg naar prins Al­bert van Mo­na­co, die klaarstaat om de trofee te over­han­di­gen.

Heb je goed ge­sla­pen na die avond in Mo­na­co?

“Als een roos. (lacht) Net zo­als de dag voor­dien.”

Wat zei prins Al­bert van Mo­na­co?

“Wat hij te­gen al­le an­de­ren zegt, denk ik: Ge­fe­li­ci­teerd. Ik weet dat hij een sport­ken­ner is, maar wat hij van mij denkt, moet je hem zelf vra­gen.”

(lacht)

Een an­de­re heer van rang en stand is over­tuigd: Lord Se­bas­ti­an Coe, voor­zit­ter van de in­ter­na­ti­o­na­le at­le­tiek­fe­de­ra­tie, zegt dat je een van de wei­ni­gen bent die de leem­te kan op­vul­len die de le­gen­da­ri­sche Usain Bolt ach­ter­laat. Je treedt als We­reld­at­le­te van het Jaar toe tot de ga­le­rij der gro­ten, in het spoor van bij­voor­beeld Bolt.

“(ver­baasd) Nooit had ik ge­dacht dat ik op een dag zou wor­den ver­ko­zen tot We­reld­at­le­te van het Jaar. Ik heb me­zelf ver­rast met mijn pres­ta­ties, maar ik ben nog geen we­reld­re­cord­hou­der zo­als Bolt, ik plaats me­zelf ab­so­luut nog niet in de­zelf­de ca­te­go­rie.”

Na­fi, niet zo be­schei­den. Je bent een van de vijf we­reld­wij­de uit­hang­bor­den van Ni­ke, mis­schien wel ’s we­relds be­lang­rijk­ste sport­merk. Je blinkt op le­vens­gro­te bill­boards in gro­te we­reld­ste­den.

“Toe­ge­ge­ven, het doet wat om me­zelf te zien in win­kel­vi­tri­nes van Zuid-Afri­ka tot Ame­ri­ka. Maar het is niet dat ik daar al­tijd van ge­droomd heb. Ik heb wel on­ge­loof­lijk ge­no­ten van een in­ter­na­ti­o­na­le fo­to­shoot in New York dit jaar. Ik was nog nooit in Ame­ri­ka. Veel sight­see­ing heb ik niet ge­daan, het was snel op en af naar New York, maar die su­per­pro­fes­si­o­ne­le mo­deshoot, met al­les er­op en er­aan, ma­quil­la­ge, be­lich­ting… Ik kan wel aar­den in dit mi­li­eu.” (lacht)

Dat komt goed uit, want je zal, of je het nu wilt of niet, in de spot­lights blij­ven.

“Dat be­hoort tot het spel. Ik klaag niet. Maar al­les is een on­ver­mij­de­lijk ge­volg van wat ik op de pis­te pres­teer, daar­om con­cen­treer ik me al­leen daar­op. Als ik niet meer pres­teer, wie weet of ze mij dan nog op fo­to­shoot stu­ren. (lacht) Ik weet dat ik een po­si­tief ima­go heb, de zo­ge­he­ten nieu­we sen­sa­tie, maar mis­schien dat men over vier jaar mijn kop beu is.”

(lacht)

Mis je de tijd toen je nog ano­niem over straat kon lo­pen?

“Ja en neen. Ik wil voor­uit met mijn le­ven, heb geen spijt van wat mij nu over­komt. Maar som­mi­ge da­ge­lijk­se din­gen wer­den min­der mak­ke­lijk.”

Zo­als?

“Als ik bij­voor­beeld naar de bak­ker ga, kan ik niet ont­snap­pen aan foto’s en hand­te­ke­nin­gen. De mees­ten zijn res­pect­vol, en het doet deugd dat men­sen mij steu­nen. Ik wil­de vroe­ger ook op de foto met be­ken­de at­le­ten. Maar ik heb mijn per­soon­lijk­heid, ben veel­eer ie­mand dis­creet. Ik hou er niet zo van in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling te staan. Als ik in een af­grij­se­lij­ke jog­ging de deur uit­ga, heb ik schrik dat ik zo op de foto te­recht­kom.” (lacht)

Jij, zo’n zelf­ver­ze­ker­de vrouw?

“Ik heb er geen pro­ble­men mee dat een vol sta­di­on van 60.000 man naar mij kijkt, om­dat dat mijn mi­li­eu is. Ik voel mij min­der op mijn ge­mak als ik naar de bak­ker ga. In het da­ge­lijk­se le­ven kan ik moei­lij­ker met die aan­dacht om. Ie­der­een heeft recht op een pri­véle­ven, ik ook. Een deel van me­zelf deel ik met ple­zier met de rest van de we­reld, een deel wil ik voor me­zelf hou­den. Ik wil mijn ding blij­ven doen. En als ik eer­lijk ben, is mijn le­vens­doel niet el­ke dag trai­nen. Ik ben naast at­leet ook nog een vrouw. Soms ver­ba­zen men­sen zich er­over als at­le­ten an­de­re din­gen doen dan sport. Als­of ze geen recht heb­ben om uit die we­reld te tre­den.”

Jij ont­werpt bij­voor­beeld ju­we­len.

(Haar ge­zicht klaart op) “Na de Olym­pi­sche Spe­len vroeg Dia­man­ti Per Tut­ti of ik geen zin had om zelf ju­we­len te ont­wer­pen, met de hulp van een de­sig­ner. Tech­nisch heb ik daar geen kaas van ge­ge­ten. Maar ik heb wel de ont­wer­pen ge­te­kend. Et voilà, dit is een van van de re­sul­ta­ten.

(Ze wijst naar haar oor) Een cac­tus.”

Een cac­tus?

“Ik hou van fij­ne, de­li­ca­te ju­we­len, niet van die op­zich­ti­ge, zwa­re din­gen die aan je oren ben­ge­len. Die cac­tus sym­bo­li­seert voor mij een soort zo­mer­ge­voel… Ik heb die zij­stap­jes no­dig.”

Zo­als je uni­ver­si­teits­stu­dies.

“Men heeft mij ver­we­ten dat ik nog stu­deer­de en niet al­les op at­le­tiek zet­te. Ik wil een di­plo­ma. Al­weer het­zelf­de: waar­om moe­ten at­le­ten zich op­slui­ten in een sport­co­con? Het is ook te sim­pel om te zeg­gen: ik doe van­af nu al­leen at­le­tiek en word nóg be­ter. Nee, net die rand­voor­waar­den moe­ten eerst goed zit­ten.”

Heb jij ie­mand no­dig die je met

bei­de voe­ten op de grond houdt?

“Nee, dat doe ik van­zelf. Ik hoor al­tijd: je schrijft ge­schie­de­nis, je treedt toe tot de le­gen­de, pa­ta­ti pata­ta… Als ik dat in mijn hoofd zou ste­ken, was mijn hoofd al ont­ploft.

(lacht) Mijn ma­ma, mijn fa­mi­lie, mijn vriend, mijn en­tou­ra­ge, nie­mand van hen be­kijkt mij als een ster. Nooit heb­ben ze dat ge­daan, nooit zul­len ze dat doen. Ik blijf voor hen Na­fi. Net zo­als op de uni­ver­si­teit, daar in­te­res­se­ren ze zich, bij wij­ze van spre­ken, geen bal in at­le­tiek.”

Vrees je de dag dat je zult af­ge­stu­deerd zijn, dat je dat even­wicht niet meer hebt?

“Nee, want dat heeft ook met mijn leef­tijd te ma­ken. Nu zit ik vol­op in dat leer­pro­ces van om­gaan met druk, naar de unief gaan helpt mij daar­bij, als te­gen­ge­wicht. Te­gen dat ik af­ge­stu­deerd zal zijn, ben ik ma­tuur ge­noeg om daar­mee om te gaan. Ik stel mij dik­wijls de vraag: zou ik ook zo rus­tig blij­ven on­der wat er al­le­maal is ge­beurd de voor­bije twee jaar als ik de unief niet had ge­had? Zou ik op het WK in Londen dit jaar tóch ge­kraakt zijn on­der de stress?Net op die mo­men­ten denk ik: ik ben wat blij dat ik zij-uit­stap­jes ben blij­ven ma­ken.”

Werd je echt ver­smacht door de ver­wach­tin­gen, zo­als je toen zei na je we­reld­ti­tel?

“Ik vond kam­pi­oen­schap­pen al­tijd ple­zie­rig. In Londen had ik er, voor het eerst, veel min­der ple­zier in. Als men mij zou zeg­gen dat al­le kam­pi­oen­schap­pen van­af nu zo zou­den zijn, pfff. Als ik dat ple­zier niet meer heb, heeft het geen zin meer om sport te doen. Waar ik wel vol­doe­ning uit­haal, is dat ik on­danks die men­ta­le last op mijn schou­ders, toch heb ge­pres­teerd.”

Die aan­dacht zal er niet min­der op wor­den.

“Ik wéét dat de druk al­leen maar zal groei­en. Ik be­grijp dat wel, na mijn olym­pi­sche ti­tel wa­ren er ve­len een beet­je ge­ëx­ci­teerd…”

Dat komt er­van als je de lat zelf nóg ho­ger legt? In het Oos­ten­rijk­se Göt­zis, en­ke­le maan­den voor het WK, win je met 7.013 pun­ten. In niet­at­le­tiek­taal: iets wat slechts twee an­de­ren ooit kon­den, le­gen­da­risch dus.

“Dat be­grijp ik, maar soms lijkt het als­of ik al­leen maar goed ben als ik die gou­den me­dail­le pak, en het an­ders op niets trekt. Zo mak­ke­lijk is het echt al­le­maal niet. In dat op­zicht hoop ik dat niet al­le kam­pi­oen­schap­pen zo­als in Londen zijn.

Ik had de in­druk dat men­sen den­ken dat die gou­den me­dail­le uit de lucht komt val­len en ik al die ti­tels en me­dail­les maar voor het op­ra­pen heb. Als­of ik ge­faald zou heb­ben als ik niet met een gou­den me­dail­le zou te­rug­ko­men. Aan de ene kant heb ik mij er­bij neer­ge­legd dat ik er­aan zal moe­ten wen­nen. Aan de an­de­re kant hoop ik dat die druk niet nóg wordt op­ge­voerd. Ik pro­beer mij daar niet door te la­ten be­ïn­vloe­den. Ik wil niet la­ter te­rug­blik­ken op mijn car­ri­è­re en toe­ge­ven: Na­fi, je hebt je niet ge­a­mu­seerd tij­dens je mooi­ste ja­ren, het was op elk kam­pi­oen­schap ik te­gen de im­men­se druk. Ik doe geen at­le­tiek om in de ge­schie­de­nis­boek­jes te­recht te ko­men.”

Na­fi Thi­am ‘‘In het da­ge­lijk­se le­ven kan ik moei­lij­ker met die aan­dacht om. Ie­der­een heeft recht op een pri­véle­ven, ik ook.’’ Na­fi Thi­am ‘‘Ik wil een di­plo­ma. Waar­om moe­ten at­le­ten zich op­slui­ten in een sport­co­con?’’ Na­fi Thi­am ‘‘Ik doe geen at­le­tiek om in de ge­schie­de­nis­boek­jes te­recht te ko­men.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.