Ho­ro­sco­pe

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Het Weer -

Het ad­vies luidt om niet af te wij­ken van de me­ning die je lang­zaam ont­wik­keld hebt. Dat lie­ver dan zo­maar mee te gaan met de idee­ën waar­van de zin je ont­gaat. En als dat op kri­tiek stuit, dan sla­lom je er rus­tig om­heen.

STIER 21­4 T/M 20­5

De Vol­le Maan maakt het tot een moei­lij­ke dag. Je ont­komt niet aan al­ler­lei plich­ten maar pro­beer het in je eigen tem­po te doen, stap voor stap. Lief­de: In de lief­de en vriend­schap maak je van­avond de juis­te keu­ze.

TWEE­LIN­GEN 21­5 T/M 21­6

Je pro­fes­si­o­ne­le om­ge­ving is ner­veus en lijkt soms op wraak uit te zijn. Dat kan een ver­keer­de in­vloed heb­ben op jouw ma­nier van doen. Re­la­ti­veer de boel en ver­an­der niks aan je doen en la­ten.

KREEFT 22­6 T/M 22­7

Mer­cu­ri­us steunt je bij al­les wat je doet, maar je doet er goed aan niks in je een­tje te on­der­ne­men en geen fi­nan­ci­ë­le risico’s te ne­men. Lief­de: Ve­nus kan hier en daar wat on­rust zaai­en.

LEEUW 23­7 T/M 23­8

Een ne­ga­tie­ve dag voor jouw te­ken, be­hal­ve als het om de lief­de gaat, want die gaat over ro­zen. Ver­der hoef je je er niet druk om te ma­ken. Ge­woon een dag­je al­les uit­stel­len wat van eni­ge im­por­tan­tie is.

MAAGD 24­8 T/M 23­9

Mars in­spi­reert je en Ve­nus legt je in de wat­ten. Op je werk vind je schit­te­ren­de op­los­sin­gen om je doel te be­rei­ken. Lief­de: Als er in je om­ge­ving wordt ge­ru­zied, hoef jij niet per se de be­mid­de­laar te spe­len.

WEEGSCHAAL 24­9 T/M 23­10

Ie­der­een gaat stil­aan weer aan het werk, al slorpt het uit­wis­se­len van de bes­te wen­sen veel tijd op. Het wordt nog niet ge­mak­ke­lijk om nee te zeg­gen op al­le uit­no­di­gin­gen om van­avond het glas te hef­fen.

SCHORPIOEN 24­10 T/M 22­11

Je doet er goed aan drin­gen­de za­ken zo snel mo­ge­lijk af te han­de­len. De rest van de dag ben je kwijt met be­leefd­heids­be­zoek­jes of met het uit­wis­se­len van vrien­de­lij­ke op­mer­kin­gen.

BOOGSCHUTTER 23­11 T/M 21­12

Je krijgt niet al­leen de bes­te wen­sen maar ook een hoop lof. Is het niet om wat je de laat­ste tijd ge­pres­teerd hebt, dan is het mis­schien van­we­ge een nieu­we taak. Laat je part­ner mee­de­len in de feest­vreug­de.

STEENBOK 22­12 T/M 20­1

Het lijkt als­of nie­mand op zijn plaats zit. Ie­der­een is aan de wan­del om te strooi­en met goe­de wen­sen. Sluit je daar maar bij aan. Lief­de: Je part­ner is een beet­je down, aan jou de taak om de boel op te pep­pen.

WATERMAN 21­1 T/M 19­2

He­le­maal niet leuk! Het tra­di­ti­o­ne­le goe­de wen­sen cir­cus leidt in de wan­del­gan­gen tot min­der leu­ke spe­cu­la­ties over de toe­komst. Maak je niet druk, het gaat niet om jou.

VISSEN 20­2 T/M 20­3

Er wordt wat af­ge­kletst van­daag. De een heeft een nog leu­ke­re jaar­wis­se­ling mee­ge­maakt dan de an­der. Over­dre­ven ge­doe na­tuur­lijk, waar jij niet warm of koud van wordt. Ge­luk­kig heb je ook ech­te vrien­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.