Markt­kra­mers ver­hui­zen te­rug naar hun vas­te stek­je

Markt­han­de­laars Wim Sae­rensplein en di­s­trict ver­lo­ten lu­die­ke cad­dies

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - De heraan­leg van het Wim Sae­rensplein in Deur­ne is bij­na af­ge­rond en dus kun­nen ook de we­ke­lijk­se markt­kra­mers op­nieuw naar hun ver­trouw­de plek rond het plein. Dat wordt van­daag uit­ge­breid ge­vierd, met on­der meer de nieu­we een knip­oog naar een ATV-re­port

De we­ke­lijk­se markt op het Wim Sae­rensplein in Deur­ne ver­huis­de voor de zo­mer van 2017 tij­de­lijk naar de Twee­ge­zus­ter­slaan, in af­wach­ting van de vol­le­di­ge ver­nieu­wing van het plein. De wer­ken aan het Wim Sae­rensplein zijn zo goed als af­ge­rond en dus kun­nen de markt­kra­mers er van­af van­daag op­nieuw te­recht. En dat Di­s­tricts­sche­pen van Jeugd, El­ke Bry­den­bach, en dis­tricts­bur­ge­mees­ter Tjerk Se­ke­ris (bei­den N-VA) met de cad­die.

la­ten zo­wel het di­s­trict als de markt­kra­mers niet zo­maar aan zich voor­bij­gaan. De Reu­zen van Deur­ne ko­men de be­zoe­kers fees- De wer­ken aan het Wim Sae­rensplein zijn bij­na af­ge­rond. te­lijk ver­wel­ko­men van­af 9u en voor de jeugd staat er een spring­kas­teel. De klan­ten ma­ken ook kans om de ‘Dees is wel Deur­ne’-cad­die te win­nen. “Dat is een ex­traatje van het di­s­trict en de markt­kra­mers voor de klan­ten van de markt”, zegt dis­tricts­bur­ge­mees­ter Tjerk Se­ke­ris. “Bij el­ke aan­koop krijgt de klant bij de markt­han­de­laars een stem­pel. Een vol­le kaart met tien stem­pels steek je in de dichtst­bij­zijn­de ur­ne op de markt. El­ke week tot 5 mei wor­den er twee cad­dies ver­loot. De ge­luk­ki­ge win­naars mo­gen die cad­die gra­tis vul­len op de markt.” “Bur­ge­mees­ter Bart De We­ver komt za­ter­dag de eer­ste twee cad­dies ver­lo­ten”, zegt markt­kra­mer Jo­hn Mi­chiel­sens, die erg blij is dat de markt op­nieuw naar het Wim

Sae­rensplein ver­huist. “Het is een enor­me ver­be­te­ring ten op­zich­te van waar we de af­ge­lo­pen maan­den za­ten. Wij heb­ben er wel on­der ge­le­den en veel klan­ten ver­lo­ren, net als de lo­ka­le mid­den­stand. Daar­om zijn we heel te­vre­den dat we te­rug naar het Wim Sae­rensplein kun­nen, en ook de klan­ten zul­len blij zijn.” Voor de heraan­leg was ge­start, wa­ren er heel wat be­zorgd­he­den bij de markt­kra­mers, maar die lij­ken gro­ten­deels van de baan. “En­kel het ge­brek aan par­keer­plaat­sen voor de klan­ten blijft een hei­kel punt”, zegt Mi­chiel­sens. “Maar de nieu­we par­keer­plaat­sen op het plein zou­den wel be­reik­baar blij­ven tij­dens de markt en dat stelt ons wel ge­rust.” “Aan­van­ke­lijk zou de straat de­ze maand op de schop gaan, maar door een in­ge­diend be­zwaar wor­den de plan­nen uit­ge­steld. De klacht is nog niet ge­grond be­von­den en daar­door moe­ten we de pro­ce­du­re vol­gen, wat voor ver­tra­ging zorgt”, legt De Saeg­her uit.

Om de vei­lig­heid van de fiet­sers te ver­be­te­ren, komt er een dub­bel­rich­tings­fiets­pad op de groe­ne mid­den­berm. “We krij­gen re­gel­ma­tig mel­din­gen van fiet­sers die zeg­gen dat ze nood heb­ben aan een fiets­pad.”

De wer­ken zul­len ten vroeg­ste na het bouw­ver­lof star­ten en drie tot vier maan­den du­ren. “Door het ver­bre­den van de berm, is er plaats voor 2.000 vier­kan­te me­ter ex­tra groe­ne ruim­te. Voor voet­gan­gers ko­men er zit­bank­jes. Daar­naast zul­len de bus­hal­tes toe­gan­ke­lij­ker wor­den voor an­ders­va­li­den. Op lan­ge ter­mijn zul­len de par­keer­plaat­sen, de stoep en de ver­lich­ting een op­knap­beurt krij­gen”, be­sluit De Saeg­her.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.