JUS­TI­CE LE­A­GUE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (sv)

★★èèè

Met zo­wel Won­der Wo­man als Lo­gan werd de meer­waar­de­zoe­ker die valt voor su­per­hel­den­films vo­rig jaar flink ver­wend. Maar de DC- én Mar­vel­stal­len blij­ven ook band­werk le­ve­ren dat de mid­del­maat zel­den over­stijgt. Jus­ti­ce Le­a­gue is min­der een bios­coop­film dan een show­ca­se voor vol­gen­de films uit het DC-uni­ver­sum. Om er­van af te zijn: de in Bat­man v Su­per­man ge­stor­ven Clark Kent wordt weer tot le­ven ge­wekt in een film die naast Bat­man en Won­der Wo­man ook de weg opent voor ‘stand alo­ne’-films van re­la­tie­ve nieuw­ko­mers in het DC-film­u­ni­ver­sum: Aqua­man (Ja­son Mo­moa), Cy­borg (Ray Fis­her) en The Flash (Er­za Mil­ler). Die laat­ste is het leuk­ste, de on­han­di­ge tie­ner die zich stoer over­eind pro­beert te hou­den tus­sen su­per­hel­den die hem met hun er­va­ring de loef af­ste­ken. De dy­na­miek tus­sen de per­so­na­ges zit goed, de rest van de film niet. De in­sect-ach­ti­ge we­zens die on­der lei­ding van ene Step­pen­wolf (zoek hier­ach­ter maar eens Ci­a­ran Hinds) de pla­neet be­drei­gen, zul­len de kij­ker worst we­zen. Ze lij­ken dan ook nog eens in­te­graal uit com­pu­ter­pixels te be­staan. Ach, hoe­veel straf­fer is een su­per­hel­den­film die dich­ter bij de aar­de blijft, zo­als Lo­gan. We hou­den ons hart vast voor het sper­vuur aan DC­films dat hier­op volgt: met min­stens een drie­tal films wil DC snel aarts­con­cur­rent Mar­vel bij­be­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.