“On­dui­de­lijk­heid be­gint zwaar te we­gen”

Voor spe­lers van Lier­se blijft het - on­danks fi­nan­ci­ë­le in­jec­tie voor­al bang af­wach­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - Geen Koen Weuts (27) van­avond in de match te­gen zijn ex-club OHL. De Lie­ren­aar werd gis­te­ren na de laat­ste trai­ning dis­ci­pli­nair ge­schorst na een op­stoot­je met Do­do El­ga­bas. De spor­tie­ve staf wil­de een voor­beeld stel­len en zet­te bei­de spe­lers een week­endj

De zo­veel­ste fi­nan­ci­ë­le in­jec­tie van Wa­di Degla deed de voor­bije da­gen het nor­ma­le le­ven op het Lisp her­vat­ten. Voor even dan toch, want de on­ze­ker­heid blijft. Zo­lang er geen nieu­we over­ne­mer wordt ge­von­den, blijft de toe­stand van stam­num­mer 30 le­vens­be­drei­gend. “In de kleed­ka­mer heerste ze­ker geen feest­stem­ming”, zegt Koen Weuts. “We blij­ven voor­zich­tig.”

De nieu­we fi­nan­ci­ë­le in­breng van

Wa­di Degla was hoe dan ook toch een licht­punt­je.

Koen Weuts: “Ab­so­luut. Voor al­le dui­de­lijk­heid: de spe­lers wil­len niks lie­ver dan dat het snel goed komt met Lier­se. Maar we heb­ben de voor­bije maan­den al zo­veel mee­ge­maakt, we blij­ven lie­ver voor­zich­tig. Drie we­ken ge­le­den wer­den we bij­voor­beeld in­ge­licht dat de over­na­me een feit was. Dat er nu geld uit Egyp­te komt, is een goe­de zaak voor de club op kor­te ter­mijn. Maar de hoofd­zaak blijft het vin­den van een over­ne­mer. Een kant-en-kla­re op­los­sing die dui­de­lijk­heid brengt voor ie­der­een. De be­ta­ling van één maand loon lijkt voor­al een zet om te be­let­ten dat de spe­lers vrij zou­den zijn.”

De spe­lers blij­ven, an­der­hal­ve maand voor het ein­de van het sei­zoen, nog in de groot­ste on­ze­ker­heid le­ven.

“Klopt. Zo­wel de jon­gens die ein­de con­tract zijn als die­ge­nen die nog een over­een­komst voor vol­gend sei­zoen heb­ben. Zal Lier­se nog be­staan? En wil de club met ons ver­der, mocht er toch een over­ne­mer ko­men? Nie­mand kan het zeg­gen. Het is dus moei­lijk om toe­komst­plan­nen te ma­ken.”

Zelf ben je straks ein­de con­tract.

Hoe ga jij met de si­tu­a­tie om?

“Ik kreeg nog geen en­kel sig­naal van de club. Moet ik straks ver­trek­ken? Kan er ge­spro­ken wor­den over een nieu­we over­een­komst? Geen en­kel idee. Dan is er maar één op­los­sing: zelf je toe­komst in han­den ne­men en uit­kij­ken naar een al­ter­na­tief. Ik heb links en rechts mijn licht al op­ge­sto­ken, ja.”

Daar zit ook jouw min­der ge­luk­kig sei­zoen op het Lisp wel­licht voor iets tus­sen?

“Het is in­der­daad niet ge­wor­den wat ik er van had ver­wacht. Ik ken­de vo­rig sei­zoen een heel mooie cam­pag­ne en was aan dit kam­pi­oen­schap be­gon­nen in de over­tui­ging dat ik ba­sis­spe­ler kon wor­den. Het is uit­ge­draaid op een fi­as­co. Te wei­nig speel­mi­nu­ten, de pe­ri­ke­len bin­nen de club... De mat­chen die ik heb ge­speeld, wa­ren be­hoor­lijk. Maar ik be­land­de op de bank net voor die ster­ke reeks van 21 op 21. Dan weet je dat je op je kans moet wach­ten. Na­dien heb­ben bij­na al­le jon­gens nog een twee­de kans ge­kre­gen, maar om wel­ke re­den dan ook werd die mij ont­hou­den. Jam­mer, maar het is niet an­ders.”

Naar ver­luidt heeft je ex-club Ly­ra in­tus­sen zelfs ge­polst naar een te­rug­keer.

“Ja, maar daar is het nog veel te vroeg voor. Op mijn leef­tijd wil ik ab­so­luut nog in het prof­voet­bal blij­ven. Ik ben veel te jong en te am­bi­ti­eus om dat pad nu al te ver­la­ten. De jong­ste we­ken is ge­ble­ken dat er best wel wat op­ties zijn.”

Dan is het de ko­men­de we­ken ho­pen op speel­mi­nu­ten om je in de kij­ker te spe­len?

“Ik denk dat ie­der­een wel op wat speel­tijd hoopt in Play-off 2. Dat geldt ook voor mij. We heb­ben niet de am­bi­tie om een Eu­ro­pees tic­ket te be­mach­ti­gen, maar we wil­len wel een goed fi­guur slaan. Nog­al wat jon­gens heb­ben baat bij een goe­de gang van za­ken. Of ze wil­len een trans­fer, of ze wil­len zich in de kij­ker spe­len naar vol­gend sei­zoen toe. On­danks al­les is de mo­ti­va­tie nog top. Dat is ook de ver­dien­ste van Will Still, die er steeds de schwung heeft we­ten in te hou­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.