Ook jon­ge ge­han­di­cap­te heeft nu recht op toe­la­ge

In 2017 maak­ten 72 man­tel­zor­gers ge­bruik van pre­mie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - De ge­meen­te gaat het sys­teem van de man­tel­zorg uit­brei­den naar al­le per­so­nen met een be­per­king van­af 21 jaar. Tot nu was man­tel­zorg be­perkt tot zorg­be­hoe­ven­de 65-plus­sers. (jbr)

De ge­meen­te Bras­schaat kent al ver­schei­de­ne ja­ren een pre­mie voor man­tel­zorg toe aan zorg­be­hoe­ven­de 65-plus­sers. Een be­lang­rij­ke voor­waar­de daar­voor is een ver­min­der­de zelf­red­zaam­heid. “We stel­len vast dat de­ze pre­mie van 250 eu­ro per jaar per per­soon wei­nig be­kend is bij de doel­groep. Ver­der we­ten we dat heel wat Bras­scha­te­na­ren die jon­ger zijn dan 65 jaar er ook nood aan heb­ben. De pre­mie op zich lijkt wel een drup­pel op een he­te plaat, maar ze is dan ook niet be­doeld om loon­ver­lies of me­di­sche kos­ten te dek­ken. Het gaat om een ma­nier om waar­de­ring aan de man­tel­zor­ger te to­nen”, legt OCMW-voor­zit­ter Bart Brugh­mans (CD&V) uit.

In de toe­komst kun­nen al­le per­so­nen met een han­di­cap van­af

21 jaar een be­roep doen op de toe­la­ge. In 2017 maak­ten 72 per­so­nen ge­bruik van de man­tel­zorg­pre­mie. “Vol­gens de eer­ste si­mu­la­ties ko­men nu

1.062 per­so­nen in aan­mer­king. Daar­van moe­ten wel de­ge­ne die van een Vlaam­se zorg­ver­ze­ke­ring ge­nie­ten wor­den af­ge­trok­ken. Er zul­len er dan nog tus­sen

300 en 400 over­blij­ven”, voegt Brugh­mans er­aan toe. Aan­vra­gen ge­beu­ren van­af 1 mei tot eind ok­to­ber via de dienst pen­si­oe­nen en te­ge­moet­ko­min­gen. Op 23 ju­ni wordt er een Dag van de Man­tel­zorg in Bras­schaat ge­or­ga­ni­seerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.