1 op de 5 in­wo­ners van Boom voelt zich on­vei­lig

Ook men­sen in ar­moe­de heb­ben meest­al gro­te­re angst

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA -

De in­wo­ners van de ge­meen­tes Boom en Wil­le­broek voe­len zich het meest on­vei­lig. Daar­mee sco­ren ze slech­ter dan ste­den zo­als Ant­wer­pen, Me­che­len en Turn­hout. “Dat komt on­der meer om­dat er in Boom en Wil­le­broek een gro­te con­cen­tra­tie is van men­sen van al­loch­to­ne ori­gi­ne. Hoe meer et­ni­sche di­ver­si­teit, hoe gro­ter de kans op een on­vei­lig­heids­ge­voel”, zegt pro­fes­sor Wim Har­dyns (UGent).

De pro­fes­sor heeft in de voor­bije ja­ren een uit­ge­breid on­der­zoek ge­voerd naar het on­vei­lig­heids­ge­voel bij bur­gers. “In buur­ten waar een gro­te et­ni­sche he­te­ro­ge­ni­teit is, is het ver­trou­wen in de an­der een stuk la­ger”, zegt Wim Har­dyns.

“Men­sen ko­men in die buur­ten ’s avonds ook min­der bui­ten. Dat komt om­dat men­sen van een an­de- re ori­gi­ne door­gaans een an­de­re taal spre­ken, waar­door het con­tact met au­toch­to­ne buurt­be­wo­ners moei­lij­ker wordt. Als je niet met el­kaar praat, kan je geen goe­de band op­bou­wen.”

De pa­ra­dox van ou­de­re vrou­wen

Vol­gens Har­dyns is het wan­trou­wen te­gen­over men­sen van al­loch­to­ne ori­gi­ne het grootst bij ou­de­re vrou­wen. “Zij gaan het sa­men­scho­len van jon­ge men­sen van al­loch­to­ne ori­gi­ne op straat snel­ler be­schou­wen als over­last”, zegt Wim Har­dyns.

“Dat komt om­dat ou­de­re vrou­wen zich fy­siek min­der sterk voe­len om zich te­gen die jon­ge­ren te ver­de­di­gen. De pa­ra­dox is hier dat ou­de­re vrou­wen vol­gens cij­fers van po­li­tie­zo­nes het minst vaak het slacht­of­fer wor­den van cri­mi­na­li­teit. Het gaat in dit ge­val dus om een sub­jec­tief on­vei­lig­heids­ge­voel.”

Dat het on­vei­lig­heids­ge­voel niet al­tijd met har­de cri­mi­na­li­teits­cij­fers te ma­ken heeft, wordt be­we­zen door de re­sul­ta­ten van de ge­meen­te Wil­le­broek. Uit een be­vra­ging die de Vlaam­se over­heid bij 318 Wil­le­broe­ke­na­ren deed, blijkt dat 20% van de in­wo­ners zich on­vei­lig voelt. Dat is het twee­de hoog­ste cij­fer van de pro­vin­cie Ant­wer­pen.

Wil­le­broek staat ech­ter niet in de top tien van het mees­te aan­tal dief­stal­len of in­breu­ken te­gen de li­cha­me­lij­ke in­te­gri­teit.

Wan­trou­wen van ar­me men­sen Ook an­de­re fac­to­ren spe­len dus een rol, waar­on­der ar­moe­de. Met een ge­mid­deld bru­to­jaar­in­ko­men

van 18.097 eu­ro, scoort Wil­le­broek niet hoog.

“Men­sen in ar­moe­de heb­ben meest­al een la­ger ver­trou­wen in over­heids­in­stan­ties”, zegt Wim Har­dyns. “Ar­me men­sen ne­men ook min­der deel aan het ver­e­ni­gings­le­ven, waar­door ze min­der snel an­de­re men­sen le­ren ken­nen en er dus meer wan­trou­wen is.”

Bron: Fe­dera­le Po­li­tie via Ge­meen­te­mo­ni­tor

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.