Bob­be­jaan­land weegt be­zoe­kers aan vier wa­te­rat­trac­ties

Ge­vaar in wa­te­rat­trac­ties als er te veel zwaar­lij­vi­gen in krui­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA - BART VAN DEN LANGENBERGH

Me­de­wer­kers van het pretpark Bob­be­jaan­land in Licht­aart (Kas­ter­lee) kun­nen aan de be­zoe­kers van wa­te­rat­trac­ties vra­gen om op de weeg­schaal te staan. “Het is ze­ker niet de be­doe­ling om ie­der­een te we­gen”, zegt Peg­gy Ve­relst van Bob­be­jaan­land. “Maar in som­mi­ge gon­dels geldt nu een­maal een maxi­mum toe­ge­la­ten ge­wicht.”

Het is evi­dent dat per­so­nen die te klein of te groot zijn voor hun ei­gen veiligheid niet wel­kom zijn in be­paal­de at­trac­ties. Maar be­zoe­kers al dan niet toe­la­ten om­dat ze wat zwaar­lij­vig zijn, ligt wel wat ge­voe­li­ger.

Het pretpark Bob­be­jaan­land heeft een week ge­le­den weeg­scha­len ge­plaatst aan de wa­te­rat­trac­ties El Rio, In­di­a­na Ri­ver, Boot­vaart en aan de be­ken­de Wild­wa­ter­baan met de boom­stam­me­tjes. “Bij de groep Par­ques Reu­nidos, waar­toe Bob­be­jaan­land be­hoort, is veiligheid een pri­o­ri­teit”, legt Peg­gy Ve­relst, woord­voer­ster van Bob­be­jaan­land in Licht­aart, uit. “Op on­ze wa­te­rat­trac­ties ma­ken we da­ge­lijks een ri­si­co­ana­ly­se. Som­mi­ge gon­dels kun­nen nu een­maal een maxi­mum­ge­wicht ver­dra­gen. Als er twij­fel zou be­staan over het ge­wicht in zo’n gon­del, dan kun­nen we de be­zoe­kers vra­gen om op een weeg­schaal te gaan staan.”

De woord­voer­ster be­na­drukt dat de­ze maat­re­gel al­leen in uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­ties wordt toe­ge­past. “In 99,9% van de ge­val­len is het niet no­dig. Het is niet zo dat we sys­te­ma­tisch el­ke be­zoe­ker gaan we­gen”, zegt Ve­relst. “Als on­ze me­de­wer­kers vast­stel­len dat vier stoe­re ke­rels in een boom­stam­me­tje wil­len gaan zit­ten, vra­gen ze eerst om zich te ver­sprei­den over twee gon­dels. In de mees­te ge­val­len lukt dit al­tijd. Maar als die men­sen er echt op blij­ven aan­drin­gen om sa­men in de at­trac­tie te gaan, vra­gen we aan hen om op een weeg­schaal te gaan staan.”

Bob­be­jaan­land voer­de de­ze maat­re­gel voor­lo­pig als een test­fa­se voor een be­paal­de pe­ri­o­de in. “We heb­ben er in het park nog geen en­ke­le dis­cus­sie over ge­had”, be­na­drukt de woord­voer­ster. “In Ame­ri­ka zijn er zelfs al at­trac­tie­par­ken waar je au­to­ma­tisch wordt ge­wo­gen op een pla­teau.”

FOTO BELGA

Een beeld van en­ke­le niet al te zwaar­lij­vi­ge po­li­ti­ci tij­dens de CD&V-dag in Bob­be­jaan­land. Als er te veel ‘zwaar­ge­wich­ten’ te­ge­lijk in de boom­stam­me­tjes wil­len, moe­ten ze eerst wor­den ge­wo­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.