“Trot­toirs staan nu nog vol­ler”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA - SACHA VAN WIELE

Met Mo­bit heeft Ant­wer­pen nu een der­de le­ve­ran­cier van deel­fiet­sen. Het be­drijf start met 300 groe­ne fiet­sen, maar plant in het na­jaar al een uit­brei­ding tot bui­ten de Sin­gel. Des­kun­di­gen vre­zen dat er een over­aan­bod ont­staat waar­van voor­al de voet­gan­gers het slacht­of­fer wor­den. Antwerps sche­pen van Mo­bi­li­teit Koen Ken­nis (N-VA) ziet ech­ter nog veel groei­mo­ge­lijk­he­den en ver­wacht dat men­sen over­scha­ke­len van een ei­gen fiets naar een deel­fiets.

Het be­drijf Mo­bit is met zijn groe­ne fiet­sen de der­de aan­bie­der van deel­fiet­sen, naast de rood-wit­te Ve­lo-fiet­sen en de blau­we van Cloud­bi­ke. Niet ie­der­een is over­tuigd dat dit een goe­de evo­lu­tie is. “Er dreigt een markt­oor­log tussen deel­fiets­be­drij­ven”, zegt fiets­blog­ger Stijn Wens.

Met de komst van Mo­bit breidt het aan­bod in Ant­wer­pen uit met 300 deel­fiet­sen. Het al­ler­eer­ste deelfietssysteem Ve­lo telt 3.800 fiet­sen en Cloud­bi­ke heeft er 300 in de stad staan. Mo­bit is al in vier ste­den ac­tief. In het na­jaar wil het be­drijf al uit­brei­den naar de buurt bui­ten de Sin­gel.

“In Ant­wer­pen ko­men we met een pri­meur: het hy­bri­de fiets­de­len”, zegt Alexan­der De Bi­è­vre, me­de­op­rich­ter van Mo­bit. “We wer­ken on­der meer met vas­te plek­ken via ge­o­po­si­ti­o­ning, waar de fiet­sen moe­ten wor­den ach­ter­ge­la­ten. Daar­naast is er de Slim naar Ant­wer­pen Dag­pas voor de pen­de­laars aan twaalf park-an­dri­des. Voor een klei­ne toe­slag mag de klant de fiets ach­ter­la­ten waar hij of zij wil. Dit heet free

flo­a­ting.”

Fiet­sen in de bo­men

Voor­al het sys­teem van free flo­a­ting zorg­de in Am­ster­dam en Rot­ter­dam voor veel pro­ble­men. De fiet­sen la­gen op­ge­sta­peld aan sta­ti­ons of hin­gen in bo­men. “We heb­ben uit het bui­ten­land ge­leerd”, zegt Antwerps mo­bi­li­teits­sche­pen Koen Ken­nis (N-VA). “Wie in Ant­wer­pen wil be­gin­nen, moet een ver­gun­ning aan­vra­gen met dui­de­lij­ke af­spra­ken. We heb­ben het maxi­mum op vier ver­gun­nin­gen ge­legd, goed voor 2.250 ex­tra deel­fiet­sen. Twee ver­gun­nin­gen zijn al ver­leend aan Cloud­bi­ke en Mo­bit.”

De sche­pen is over­tuigd dat er nog wel ruim­te is voor de­ze vorm van mo­bi­li­teit. “Veel men­sen ge­brui­ken al deel­fiet­sen, maar er zijn er ook nog veel die het nog niet doen”, zegt hij. “Bo­ven­dien zie je dat elk be­drijf iets an­ders aan­biedt. Con­cur­ren­tie is goed, want het houdt de­ze sec­tor scherp.”

Stijn Wens van de fiets­blog Ant­wer­pe­ni­ze is er ech­ter niet ge­rust in. “15% tot 20% van het ge­zins­bud­get gaat naar mo­bi­li­teit”, zegt hij. “Veel be­drij­ven die niet met mo­bi­li­teit be­zig zijn, we­ten dit en rich­ten zich daar nu op. Het zijn voor­al tech­be­drij­ven die ap­pli­ca­ties ont­wik­ke­len die van toe­pas­sing zijn op deel­fiet­sen. Als je de markt laat spe­len, dreig je in een oor­log te ko­men tussen de­ze fir­ma’s en dat op het open­baar do­mein. De­ze deel­fiet­sen staan op het trot­toir, met als ge­volg dat er weer min­der ruim­te is voor voet­gan­gers, rol­wa­gen­ge­brui­kers en men­sen met kin­der­wa­gens. Al­le­maal om­dat het stads­be­stuur geen par­keer­plaats voor au­to’s wil op­of­fe­ren voor fiets­stal­plaat­sen.”

Ook mo­bi­li­teits­ex­pert Dirk Lau­wers deelt de­ze be­zorgd­heid. “Het aan­tal fiet­sen­stal­lin­gen is nu al on­der­maats”, zegt Lau­wers. “Als daar dan de­ze deel­fiet­sen nog eens bij­ko­men, zal de druk op het trot­toir al­leen maar toe­ne­men.”

Sche­pen Ken­nis wijst er­op dat er ex­tra fiet­sen­stal­lin­gen en par­keer­vak­ken wor­den aan­ge­bracht in Ant­wer­pen. “We kij­ken ook naar in­pan­di­ge fiets­par­keer­plaat­sen”, zegt de sche­pen. “Ik ver­wacht dat men­sen hun ei­gen fiets gaan in­rui­len voor een deel­fiets, zo­als we ook zien in het wa­gen­be­zit. Zo ont­staat er meer plek. Als blijkt dat de deel­fiet­sen min­der dan drie­maal per dag wor­den ge­bruikt, zal het aan­tal wor­den te­rug­ge­schroefd.”

Is er met de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen rond deel­fiet­sen nog wel een toe­komst voor Ve­lo met de fy­sie­ke sta­ti­ons? “Ve­lo heeft met een con­ces­sie die nog tien jaar gel­dig is fei­te­lijk een mo­no­po­lie”, zegt Ken­nis. “Met de be­drij­ven als Cloud­bi­ke en Mo­bit om­zei­len we dat wat. Ik ver­wacht dat we niet meer moe­ten wer­ken met vas­te sta­ti­ons als de­ze sys­te­men een­maal vol­was­sen zijn.”

Stijn Wens

Fiets­blog­ger

“De­ze deel­fiet­sen staan op het trot­toir met als ge­volg dat er weer min­der ruim­te is voor voet­gan­gers.”

FOTO DIRK KERSTENS

Alexan­der De Bi­è­vre en Koen Ken­nis met de nieuw­ste deel­fiets in Ant­wer­pen: Mo­bit.

Mo­bit, Cloud­bi­ke en Ve­lo zijn ver­ge­lijk­baar met el­kaar. Daar­naast be­staan er nog deel­fiets­sys­te­men met een an­de­re for­mu­le: Fiets­ha­ven, Swap­fiets en Blue-bi­ke.

FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.