Hel en he­mel in Boom

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - Dirk Hen­drikx

Boom en Wil­le­broek zijn de ge­meen­ten in de pro­vin­cie met het groot­ste on­vei­lig­heids­ge­voel, zo kunt u le­zen in on­ze reeks ‘Twaalf vra­gen, twaalf antwoorden’. Boom alweer?

Boom was ook de ge­meen­te met de mees­te kans­ar­moe­de bij kin­de­ren. 38% van de Boom­se peu­ters groeit vol­gens Kind & Ge­zin op in een kans­ar­me om­ge­ving. Het Vlaam­se ge­mid­del­de is 13%.

Boom telt ook het hoog­ste aan­tal men­sen die vin­den dat er te veel in­wo­ners zijn van een an­de­re cul­tuur: 61% van de Bo­me­naars meent dat. Het Vlaam­se ge­mid­del­de is 26%, in Ant­wer­pen is dat 29%. Toen Het Nieuws­blad in 2016 een rap­port op­maak­te over al­le ge­meen­ten kwam Boom er sa­men met Tie­nen uit als ‘on­aan­ge­naams­te plaats’.

Boom kampt met de der­de laag­ste werk­zaam­heids­graad in de pro­vin­cie, met het hoog­ste aan­tal ‘mis­drij­ven te­gen de li­cha­me­lij­ke in­te­gri­teit’ en zit in de top tien van ge­meen­ten waar in­wo­ners last heb­ben van zwerf­vuil (48%) en van agres­sief rij­ge­drag (53%). Heel wat Bo­me­naars vin­den dat er te wei­nig goe­de uit­gaans­mo­ge­lijk­he­den en win­kel­voor­zie­nin­gen zijn (ook twee keer top tien in de pro­vin­cie).

En eer­der ver­ras­send: Boom is vijf­tien­de op de lijst van plaat­sen we­reld­wijd waar men­sen het meest co­ca­ï­ne snui­ven.

Een uit­smij­ter kan er nog wel bij: toen­ma­lig stads­dich­ter Maar­ten Ing­hels noem­de de Boom­se­steen­weg de le­lijk­ste straat van Ant­wer­pen. Ge­luk­kig is Boom ook één keer per jaar de hip­s­te plek ter we­reld (met dank aan To­mor­row­land), trekt de ge­meen­te vlot nieu­we on­der­ne­min­gen aan, is wo­nen er be­taal­baar, zijn de be­las­tin­gen er laag, is er veel groen in de om­ge­ving en zo zijn er nog wel ver­zach­ten­de ele­men­ten. Maar echt roos­kleu­rig kun je het to­taal­beeld niet noe­men.

Hoe dat komt, zo veel na­re sta­tis­tie­ken? Ter plaat­se valt te ho­ren dat het lang ge­le­den be­gon toen steen­bak­ke­rij­en en an­de­re in­du­stri­ë­le on­der­ne­min­gen fail­liet gin­gen. Veel be­wo­ners trok­ken weg. Men­sen met la­ge in­ko­mens, on­der wie heel wat mi­gran­ten, wer­den aan­ge­trok­ken door de la­ge prij­zen en de so­ci­a­le wo­nin­gen. Boom staat met 32% van de in­wo­ners van bui­ten­land­se her­komst op de zes­de plaats in de­ze pro­vin­ci­a­le rang­lijst. De com­bi­na­tie van ar­moe­de en in­ter­cul­tu­re­le span­nin­gen is zel­den be­vor­der­lijk voor een pret­tig sa­men­le­ven. “Hier zit­ten ‘de wit­ten’ al­tijd van voor en ‘de bruin man­nen’ van­ach­ter, bij de speel­kas­kes”, zei een toog­han­ger de­ze week in een ca­fé te­gen­over het stad­huis. Hij zei ook dat hij graag in Boom woont en dat ie­mand die niet uit de Ru­pel­streek komt de men­ta­li­teit niet snapt. Ge­zond chau­vi­nis­me is dat. Maar hoe bouw je hier nu een be­te­re sa­men­le­ving op?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.