Blijft dit top­stuk in Ant­wer­pen?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (pa­vi)

“Wij kun­nen het werk zelf niet ko­pen”, zegt Iris Koc­kel­bergh. “We heb­ben ook geen idee van een prijs. Er is nog nooit een vol­le­di­ge ver­sie van de per­ka­men­ten Plan­tijn-bij­bel op de markt ge­ko­men. Om je een idee te ge­ven: een paar jaar ge­le­den heb­ben ze in Zwit­ser­land een paar ban­den er­van, al­leen het Nieu­we Tes­ta­ment, ver­kocht voor 191.000 eu­ro. Maar we ho­pen wel dat dit vol­le­di­ge exem­plaar in het land kan blij­ven. Daar­om or­ga­ni­se­ren we vol­gen­de don­der­dag­avond, na de slui­ting van het mu­se­um, ook een in­for­me­le bij­een­komst voor men­sen van wie we den­ken dat ze ge­ïn­te­res­seerd kun­nen zijn. We ho­pen dat een van hen de boe­ken op de vei­ling in Lon­den koopt en ze voor lan­ge­re duur in bruik­leen aan ons mu­se­um wil ge­ven.”

Een van die ge­ga­dig­den zou de Phoe­bus Foun­da­ti­on kun­nen zijn, de kunst­stich­ting van Fer­nand Huts en zijn Ka­toen Na­tie. Die kocht on­langs voor 600.000 eu­ro de elf­de­li­ge At­las Mai­or van de ze­ven­tien­de-eeuw­se car­to­graaf Jo­an Bla­eu en zal die van­af de­ze zo­mer ten­toon­stel­len in het Mer­ca­tor­huis in Be­ve­ren. “Wij zijn nog maar net op de hoog­te dat de­ze Bi­blia Po­ly­glot­ta op de markt komt”, zegt Kat­ha­ri­na Van Cau­te­ren, di­rec­teur van de Phoe­bus Foun­da­ti­on. “We gaan het werk ze­ker be­kij­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.