CONCURRENTEN “Ik vrees groei­en­de wan­or­de”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (svw)

Jim Briels be­gon in ja­nu­a­ri met zijn deelfietssysteem Cloud­bi­ke in Ant­wer­pen. Klan­ten moe­ten de fiet­sen ach­ter­la­ten op via ge­o­po­si­ti­o­ning vast­ge­leg­de plaat­sen. Cloud­bi­ke be­schikt over 300 fiet­sen. Da­ge­lijks wor­den er zo’n hon­derd rit­ten mee ge­re­den. Dit deelfietssysteem kent on­der­tus­sen 1.300 unie­ke ge­brui­kers. De con­cur­ren­tie van Mo­bit vreest hij op zich niet. “Con­cur­ren­tie is goed, want het houdt ons alert”, zegt Briels. “We wis­ten dat er nog an­de­re deel­sys­te­men zou­den ko­men. Ik vrees voor­al groei­en­de wan­or­de met het sys­teem dat men­sen de fiet­sen ge­woon er­gens mo­gen ach­ter­la­ten. Het vraagt veel lo­gis­tiek om die dan al­le­maal op te ha­len. Bo­ven­dien zijn er te wei­nig fiet­sen­stal­lin­gen. On­ze drop­zo­nes heb­ben we wel­over­wo­gen ge­plaatst op plek­ken waar er min­der druk is op de fiet­sen­stal­lin­gen. Wij ho­ren nu al be­wo­ners kla­gen dat een fiet­sen­stal­ling wordt in­ge­no­men door deel­fiet­sen. Dat wil­len wij ver­mij­den. Als er nu nog een sys­teem van deel­fiet­sen bij­komt, gaat de druk op de open­ba­re ruim­te al­leen maar toe­ne­men. Het is maar te ho­pen dat de Ant­wer­pe­naars de deel­fiet­sen niet beu ge­ra­ken.”

Vol­gens Ra­fael Loeys, ver­ant­woor­de­lij­ke van

Ve­lo Ant­wer­pen, is de markt rond deel­fiet­sen ze­ker nog niet ver­za­digd. Ve­lo heeft ruim 300 fy­sie­ke sta­ti­ons met 3.800 fiets­jes. De rood­wit­te fiet­sen wa­ren het eer­ste deel­sys­teem in Ant­wer­pen. “We heb­ben 60.000 klan­ten en dat blijft groei­en”, zegt Loeys. “Ve­lo houdt vast aan de vas­te sta­ti­ons. De klan­ten we­ten waar ze de fiet­sen kun­nen vin­den en het is al­tijd or­de­lijk. Dat laat­ste is be­lang­rijk, want je hebt een gro­te im­pact op het open­baar do­mein.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.