Voor het eerst in ons land ano­nie­me Twit­tert­rol ver­oor­deeld

Sint-Ni­kla­se ra­cis­ti­sche stal­ker van Yas­mien Na­ci­ri krijgt werk­straf en scha­de­ver­goe­ding

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (dd)

Voor het eerst werd in ons land een ano­nie­me Twit­tert­rol ver­oor­deeld. Een 59-ja­ri­ge man uit Sint-Ni­k­laas werd schul­dig be­von­den aan stal­king op so­ci­a­le me­dia van Yas­mien Na­ci­ri, een jon­ge schrijf­ster met een me­ning én een hoofd­doek.

Het In­ter­fe­de­raal Ge­lij­ke­kan­sen­cen­trum Unia liet het haast ter­loops val­len tij­dens de voor­stel­ling van zijn jaar­ver­slag: een ano­nie­me Twit­tert­rol is ver­oor­deeld, en dat was nog nooit eer­der ge­beurd. De 59-ja­ri­ge man be­dien­de zich van de Twit­ter­na­men Ko­lo­nel Pf­aff en De Ka­fir­bri­ga­de. Zijn fa­vo­rie­te slacht­of­fer was een jon­ge stu­den­te met een hoofd­doek en een me­ning: Yas­mien Na­ci­ri, in­mid­dels zelf­stan­dig on­der­ne­mer ge­wor­den en sinds kort ook schrijf­ster.

“De Ka­fir­bri­ga­de heeft mij ja­ren­ïn­vloe­ding lang ge­stalkt”, zegt Na­ci­ri (26) aan de te­le­foon. “Dat ik mon­dig ben en een hoofd­doek draag en een an­de­re huids­kleur heb, daar had­den ze een pro­bleem mee. Ik heb in 2016 klacht in­ge­diend en ik ver­wacht­te niet dat daar ooit iets van zou ko­men. Maar ik dacht: ik wil hun naam en adres we­ten, ik wil hun ano­ni­mi­teit af­ne­men.”

Tot haar niet ge­rin­ge ver­ba­zing, werd één van de trol­len ge­ï­den­ti­fi­ceerd en kwam het tot een pro­ces. Unia ad­vi­seer­de haar tij­dens die pe­ri­o­de. Na­ci­ri wil­de haar be­la­ger voor­al in de ogen kij­ken, en dat deed ze ook. “Hij was op Twit­ter zo groot, maar in het echt was hij zo klein. Hij bleek to­taal niet mon­dig te zijn, su­per­oud, su­per­ver­le­gen. Een echt opaatje uit Sint-Ni­k­laas. Ik kreeg me­de­lij­den met hem.”

De man werd schul­di­ge be­von­den aan be­la­ging (stal­king) en ver­oor­deeld tot een werk­straf van 48 uur. Hij moest ook een scha­de­ver­goe­ding van 350 eu­ro be­ta­len. Als hij ook schul­dig was be­von­den aan in­breuk op de an­ti­ra­cis­me­wet, had dat de straf kun­nen ver­zwa­ren. Maar dat luk­te niet, zegt Na­ci­ri, om­dat de be­wus­te Twit­ter­ac­counts vlie­gens­vlug wer­den uit­ge­wist en ze niet ge­noeg screenshots had be­waard. De les die zij daar­uit trekt: “Zorg dat je een echt dos­sier aan­legt”.

Niet naar ge­van­ge­nis

Of ze er nooit aan heeft ge­dacht Twit­ter vaar­wel te zeg­gen? “Nee, ik laat mij niet cen­su­re­ren!” In­mid­dels heeft ze zelf veel min­der last van trol­len, zegt ze. Ze ver­moedt dat de rechts­zaak daar iets mee te ma­ken heeft. “Als je denkt dat ik een slacht­of­fer ben, dan denk je ver­keerd. Ik jaag op jul­lie!”

Dat Twit­ter zelf ac­tief op­treedt te­gen trol­len, is een heel re­cen­te ont­wik­ke­ling. En nu houdt dus ook het Bel­gi­sche ge­recht zich er­mee be­zig. “Dat we nu pas de eer­ste uit­spra­ken zien voor mis­bruik van de so­ci­a­le me­dia, is niet zo vreemd”, vindt Peg­gy Val­c­ke, pro­fes­sor ICT-recht aan de KU Leu­ven. “Het gaat ten­slot­te nog om een jong me­di­um.

Er zijn wel de­ge­lijk gren­zen aan de vrije me­nings­ui­ting, ook op Twit­ter. “Je moet niet on­ge­rust zijn dat je de ge­van­ge­nis in vliegt om een tweet”, zegt Val­c­ke. “Maar je moet wel be­sef­fen dat wat je op Twit­ter zet, open­baar is, en dat daar de­zelf­de wet­ten gel­den die ook of­fli­ne van kracht zijn.”

“Als je te ma­ken hebt met trol­len: dien klacht in, en neem hen hun ano­ni­mi­teit af ”, zegt Yas­mien Na­ci­ri. “Dan zijn ze mach­te­loos.”

FOTO RR

Yas­mien Na­ci­ri: “Neem hun ano­ni­mi­teit af, dan zijn ze mach­te­loos.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.