Il­le­ga­le taxi­chauf­feur naar rech­ter voor over­lij­den Di­dier

Sad­dam E.A. (26) ver­volgd voor ‘ge­brek aan voor­zich­tig­heid met dood tot ge­volg’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Treft Sad­dam E.A. (26) schuld voor de dood van Di­dier Bart­ho­lo­meus (25)? Die vraag zal de recht­bank moe­ten be­ant­woor­den. De man die Di­dier op de nacht van zijn over­lij­den op een af­ge­le­gen plaats uit zijn il­le­ga­le taxi zet­te, werd gis­te­ren door­ver­we­zen naar de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank. “Blij ben ik niet, wel op­ge­lucht”, re­a­geert Di­diers moe­der.

Het kost­te de ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling (KI) en­ke­le we­ken uit­stel, maar gis­te­ren kwam er een ein­de aan het wach­ten voor de fa­mi­lie van de 25-ja­ri­ge Di­dier Bart­ho­lo­meus uit Schil­de. De KI be­slis­te dat de 26-ja­ri­ge Sad­dam E.A. uit Merk­sem zich toch moet ver­ant­woor­den voor de dood van Di­dier. Ver­moe­de­lijk komt de zaak in het voor­jaar van 2019 voor de recht­bank. Sad­dam E.A. wordt dan ver­volgd voor ‘een ge­brek aan voor­zich­tig­heid zon­der het oog­merk te do­den maar wel met de dood tot ge­volg’.

“Ik ben te­vre­den dat ons stand­punt ge­volgd is, dit dos­sier ver­dient een de­bat voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank”, re­a­geer­de ad­vo­caat Tim Fos­te.

Sig­naal ge­ven

Bij de na­be­staan­den van slacht­of­fer Di­dier over­heerst op­luch­ting. “Blij ben ik niet, dat kan niet”, zegt zijn moe­der, Mi­che­li­ne Duy­sens. “Maar ik ben wel een beet­je op­ge­lucht. Wij heb­ben al­tijd ge­von­den dat die man in ze­ke­re

Mi­che­li­ne Duy­sens

Moe­der van Di­dier

“Hij moet niet te­gen de muur ge­zet wor­den, FOTO RR maar dit is wél een sig­naal dat zo­iets niet kan.”

zin ver­ant­woor­de­lijk was. Had hij Di­dier daar niet af­ge­zet, dan zou mijn zoon nog ge­leefd heb­ben. Bo­ven­dien heeft hij hem be­roofd van zijn por­te­feuil­le en gsm.” Voor Di­diers moe­der maakt de straf niet zo­veel uit. “Hij moet voor mij niet te­gen de muur ge­zet wor­den, maar dit is wél een sig­naal dat dit niet kan.”

De ad­vo­caat van Sad­dam E.A. maakt zich geen zor­gen. “We gaan met ver­trou­wen naar de be­han­de­ling ten gron­de”, al­dus mees­ter Kris Luy­ckx. “Het Open­baar Mi­nis­te­rie had aan­van­ke­lijk de bui­ten­ver­vol­ging­stel­ling ge­vraagd, ik zie niet in waar­om hun stand­punt nu zou ver­an­de­ren.”

Il­le­ga­le taxi

In 2019 zal het bij­na drie jaar ge­le­den zijn dat Di­dier Bart­ho­lo­meus om het le­ven kwam. Na zijn ver­jaar­dags­feest­je in dis­co­theek The Vil­la kwam hij niet thuis in de nacht van za­ter­dag 24 sep­tem­ber 2016. En­ke­le da­gen la­ter werd zijn li­chaam ge­von­den in het Doks­ke in Merk­sem. In tus­sen­tijd bleek dat E.A. het slacht­of­fer voor 20 eu­ro van The Vil­la naar Schil­de had wil­len bren­gen. Vol­gens E.A. was Di­dier hand­tas­te­lijk en pro­beer­de hij meer­maals uit de au­to te stap­pen. “Maar daar­te­gen kan mijn zoon zich niet meer ver­we­ren”, zegt Mi­che­li­ne.

Op een af­ge­le­gen plek op de grens van Deur­ne en Merk­sem zet­te Sad­dam E.A. ver­vol­gens Di­dier uit de au­to. Vol­gens de ver­sie van de il­le­ga­le taxi­chauf­feur merk­te hij iets la­ter op dat de pas­sa­gier zijn por­te­feuil­le in de au­to was ver­ge­ten. Hij reed te­rug, maar Di­dier was niet meer te zien. Om­dat er geen geld in zat, gooi­de hij de por­te­feuil­le weg. Een dag la­ter stond E.A. in het po­li­tie­kan­toor met de gsm van Di­dier, die hij ook in zijn wa­gen had ge­von­den. E.A. wordt ver­volgd voor het ‘be­drieg­lijk ach­ter­hou­den’ van de por­te­feuil­le.

FOTO'S JORIS HERREGODS, RR

Di­dier Bart­ho­lo­meus (foto) werd drie jaar ge­le­den dood aan­ge­trof­fen in Merk­sem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.