Aan­tal Bel­gen ge­groeid tot 11.376.070 in­wo­ners

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (tlb)

De Bel­gi­sche be­vol­king is ge­groeid met 0,5%. We zijn nu met 11.376.070 in­wo­ners. Dat blijkt uit cij­fers van Stat­bel, het sta­tis­tiek­bu­reau van de over­heid. Op jaar­ba­sis zijn er 53.982 Bel­gen bij­ge­ko­men. Dat ligt in lijn met de groei van de voor­bije ja­ren. Die groei is voor­al te dan­ken aan mi­gra­tie: er kwa­men 44.536 men­sen meer van­uit het bui­ten­land in Bel­gië wo­nen dan dat er Bel­gen emi­greer­den naar het bui­ten­land. Er wa­ren ook meer ge­boor­tes dan over­lij­dens: daar­door steeg de be­vol­king met 9.473 per­so­nen. Vlaams-Bra­bant is met 0,8% de sterkst groei­en­de pro­vin­cie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.