Ex­tra po­li­tie­aan­dacht bij mat­chen Ma­rok­ko en Rode Duivels

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Het WK zorgt ook in Ant­wer­pen voor heel wat vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Uit een ana­ly­se van de po­li­tie kwa­men zes wed­strij­den naar vo­ren: “Bij de drie groeps­wed­strij­den van de Rode Duivels en van Ma­rok­ko ver­wach­ten we dat er wel wat volk op de been zal ko­men”, zegt Antwerps po­li­tie­woord­voer­der Wou­ter Bruyns. “We zijn aan­we­zig bij de gro­te scher­men.” De po­li­tie zal ook men­sen in bur­ger en le­den van de be­mid­de­lings­teams in­zet­ten.

Ex­tra ploe­gen in uni­form en ar­res­ta­tie­teams wor­den ach­ter de hand ge­hou­den voor wan­neer het no­dig zou zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.