VERBETERING HUIDIG BEVEILIGINGSSYSTEEM

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (brip)

Fe­bel­fin, de Bel­gi­sche Fe­de­ra­tie van de Fi­nan­ci­ë­le sec­tor, gaat vol­gen­de week in over­leg met het par­ket, de po­li­tie en de vei­lig­heids­dien­sten, maar ook met de mi­nis­te­ries van Jus­ti­tie en Bin­nen­land­se Za­ken. “Tij­dens dat over­leg zal gron­dig wor­den ge­a­na­ly­seerd en be­spro­ken hoe de ver­dach­ten te werk gin­gen tij­dens de plof­kra­ken. Maar voor­al, hoe we dit kun­nen ver­mij­den in de toe­komst”, zegt Isa­bel­le Mar­chand, woord­voer­ster van Fe­bel­fin. “Bo­ven­dien ma­ken we een ana­ly­se op van ons huidig beveiligingssysteem, hoe we het kun­nen aan­pas­sen en wat we kun­nen ver­be­te­ren.” Over de tech­ni­sche wer­king van de be­vei­li­gings­sys­te­men bij bank­au­to­ma­ten kan Mar­chand niet die­per in­gaan. “We wil­len men­sen met ver­keer­de be­doe­lin­gen ui­ter­aard niet op idee­ën bren­gen. De waak­zaam­heid in on­ze ban­ken is nu al­les­zins al ver­hoogd”, be­sluit ze.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.