Pa­pa en ma­ma kun­nen via web­cam klok rond naar pre­ma­tuur­tje kij­ken

UZ Brus­sel komt te­ge­moet aan wen­sen van ou­ders

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BUITENLAND - (jom)

Ze zijn am­per een paar da­gen oud, en toch moe­ten ou­ders van ba­by’s die in de cou­veu­se lig­gen hun zoon of doch­ter al ach­ter­la­ten in de kli­niek. Dat is vaak hart­ver­scheu­rend. Het UZ Brus­sel heeft daar­om op elk bed­je een klei­ne ca­me­ra ge­plaatst. Ma­ma en pa­pa kun­nen zo de klok rond op hun pc of smartpho­ne hun oog­ap­pel zien.

“Het zou mis­schien nog mee­val­len, dacht ik, die eer­ste keer mijn zoon­tje ach­ter­la­ten in het zie­ken­huis. Maar het viel me veel zwaar­der dan ge­dacht, ook de da­gen na­dien”, zegt ma­ma Sas­kia Baer (27). Haar El­lis kwam op 20 mei ter we­reld, na 28 we­ken zwan­ger­schap. Sas­kia en haar part­ner zijn zo vaak mo­ge­lijk bij hem in het zie­ken­huis, maar ’s nachts sla­pen ze nood­ge­dwon­gen thuis. “Dicht bij je ba­by zijn en hem knuf­fe­len, dat is het eni­ge wat je wilt. Maar dat kan niet.”

“Voor ou­ders van een pre­ma­tu­re ba­by is het hart­ver­scheu­rend om hun pas­ge­bo­ren kind­je thuis niet bij zich te heb­ben”, zegt Fi­lip Cools, dienst­hoofd van de Ne­o­na­to­lo­gie van het UZ Brus­sel. “Daar­om doen we er al­les aan om ou­ders zo veel mo­ge­lijk te be­trek­ken. In Ne­der­land zijn de web­cams al goed in­ge­bur­gerd, in Bel­gië zijn wij het eer­ste zie­ken­huis dat er­mee werkt. We heb­ben er in to­taal 28 ge­plaatst.”

Ou­ders kun­nen dank­zij de ca­me­ra’s van­uit hun huis- of slaap­ka­mer, of zelfs on­der­weg, li­ve­beel­den be­kij­ken van hun ba­by, en dat de klok rond. Ook broer­tjes of zus­jes, of groot­ou­ders, kun­nen in­log­gen. Zij zijn in prin­ci­pe ook wel­kom in de kli­niek, maar veel of lang be­zoek op een cou­veu­seaf­de­ling is moei­lijk.

Vlot­ter af­kol­ven

Het UZ Brus­sel be­na­drukt dat de beel­den streng be­vei­ligd zijn en dat de ou­ders op voor­hand goed in­ge­licht wor­den. “Het is niet de be­doe­ling dat zij de beel­den ge­brui­ken om bij­voor­beeld ver­pleeg­kun­di­gen te con­tro­le­ren”, zegt pro­fes­sor Cools. “Die kun­nen trou­wens tij­dens een ver­zor­ging of een bloed­prik de ca­me­ra even uit­scha­ke­len. Ou­ders we­ten dat dit geen re­den is tot pa­niek. Er wordt ook niets op­ge­sla­gen.”

De ca­me­ra’s han­gen er al en­ke­le we­ken en de eer­ste er­va­rin­gen zijn po­si­tief. “Ze zor­gen voor meer ge­moeds­rust. Som­mi­ge ma­ma’s zet­ten ze ook aan ter­wijl ze thuis af­kol­ven. Het is be­we­zen dat het zien van je kind de melk­pro­duc­tie sti­mu­leert.”

“Voor­al vlak voor het sla­pen­gaan heb ik veel aan de beel­den”, zegt ma­ma Sas­kia. “Dan neem ik mijn smartpho­ne en log ik in. Pas als ik mijn klei­ne man zie sla­pen, ben ik ge­rust en val ik zelf in slaap.”

FOTO PUT

De ca­me­ra staat de he­le dag op de ba­by ge­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.