Ta­baks­in­du­strie start cam­pag­ne te­gen De Block “Een bur­ge­mees­ter met mi­gra­tie­ach­ter­grond? Na­ge­noeg ze­ker”

Pak­jes” Uit­spra­ken De Croo over Ant­wer­pen snij­den hout vol­gens so­ci­o­loog Mark El­char­dus

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - JONAS MAYEUR

‘Bye bye De We­ver’, zegt Her­man De Croo (Open Vld), want bin­nen twee ge­ne­ra­ties komt er wel­licht een Ant­werp­se bur­ge­mees­ter van al­loch­to­ne ori­gi­ne. “Dat lijkt mij evi­dent”, zegt so­ci­o­loog Mark El­char­dus.

twee ge­ne­ra­ties zal de bur­ge­mees­ter van Ant­wer­pen Turks, Ma­rok­kaans of zwart zijn. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur’, zegt Open Vld-oud­ge­dien­de Her­man De Croo in het Frans­ta­li­ge ma­ga­zi­ne

“Bin­nen der­tien jaar zal 70% van de Ant­werp­se kie­zers een mi­gra­tie­ach­ter­grond heb­ben. En dan is het bye bye me­neer De We­ver”, al­dus De Croo.

Een po­le­mi­sche en “hoe­ki­ge” stel­ling, gaf hij ach­ter­af toe. “Maar ik ben na­tuur­lijk een tac­ti­cus. Ik wil­de met een ha­mer­slag de aan­sen

Wil­fried.

Mark El­char­dus

So­ci­o­loog dacht ves­ti­gen op dit be­lang­rij­ke dos­sier. De mi­gra­tie zal hoe dan ook een po­li­tiek ef­fect heb­ben.”

De Croo krijgt – wel­is­waar deels – bij­val van so­ci­o­loog Mark El­char­dus (VUB). “On­ge­veer 29% van de Bel­gi­sche be­vol­king de­fi­ni­ë­ren we op dit mo­ment als men­sen met een mi­gra­tie­ach­ter­grond. De vraag is of die men“Bin­nen in de toe­komst gaan stem­men. Het ant­woord is ui­ter­aard: neen. Die groe­pen gaan ook op in ons po­li­tie­ke sys­teem.” Maar, be­na­drukt El­char­dus, “dat we meer bur­ge­mees­ters met een mi­gra­tie­ach­ter­grond zul­len krij­gen, lijkt mij na­ge­noeg ze­ker en evi­dent. Ze­ker in de ste­den.”

El­char­dus be­na­drukt dat de klas­sie­ke par­tij­en best nog een tand­je bij­ste­ken om meer po­li­ti­ci met een mi­gra­tie­ach­ter­grond naar vo­ren te schui­ven. “Ze zul­len gro­te­re in­span­nin­gen moe­ten doen. En zon­der de fout uit het ver­le­den te ma­ken: de men­sen die ze in de par­tij op­ne­men moe­ten ook heel dui­de­lijk de waar­den van de sa­men­le­ving en de spe­ci­fie­ke par­tij on­der­schrij­ven. Een en­thou­si­as­te Er­do­gan-aan­han­ger heeft geen plaats bij de sp.a. Het­zelf­de geldt voor wie de chris­te­lij­ke waar­den niet deelt bij CD&V.”(san)

en bloc noch door de sec­tor noch door li­be­ra­le col­le­ga-mi­nis­ters. “En so­wie­so komt de lob­by er bij ons niet in”, zegt haar woord­voer­der.

Toch be­staat de kans dat de in­voe­ring van de neu­tra­le ver­pak­kin­gen nog meer ver­tra­ging op­loopt, zegt ex­pert Luk Joos­sens van de As­so­ci­a­ti­on of Eu­ro­pean Can­cer Le­a­gues. Hij voer­de de­cen­nia­lang strijd te­gen ta­bak en kent de sec­tor erg goed. “Het is noch­tans nu of nooit. Na de zo­mer rest er te wei­nig tijd tot de ver­kie­zin­gen. Volks­ge­zond­heid had moe­ten wach­ten met het ver­wit­ti­gen van de sec­tor tot er een con­sen­sus was bin­nen de re­ge­ring. Die is er nu nog niet en dus staat de deur open voor po­gin­gen tot sa­bo­ta­ge.”

“Ta­baks­be­drij­ven zijn erg be­dre­ven in het be­ïn­vloe­den van de po­li­tiek. De af­ge­lo­pen de­cen­nia zijn ze er meer­maals in ge­slaagd maat­re­ge­len af te rem­men of af te zwak­ken. Het heeft twin­tig jaar ge­duurd voor er in Bel­gië een re­cla­me­ver­bod kwam, en dan nog met een uit­zon­de­ring voor ver­koop­plaat­sen.”

Ge­rin­ge im­pact

“De komst van neu­tra­le ver­pak­kin­gen is een sym­bool­dos­sier ge­wor­den”, zegt Fi­lip Bun­tinx na­mens Ci­ma­bel, de fe­de­ra­tie van si­ga­ret­ten­pro­du­cen­ten in Bel­gië. “We we­ten uit het bui­ten­land dat ze niet voor een da­ling van het aan­tal ro­kers zor­gen. De eni­ge im­pact die er is, is een toe­na­me van de il­le­ga­le ver­koop en een da­ling van de in­kom­sten voor kran­ten­win­kels. Jam­mer ge­noeg heeft de FOD Volks­ge­zond­heid daar in haar ana­ly­se am­per re­ke­ning mee ge­hou­den.”

De ta­baks­sec­tor zegt dat er de ko­men­de we­ken in­der­daad po­gin­gen zul­len zijn om po­li­ti­ci die be­trok­ken zijn bij de be­slis­sing, te be­ïn­vloe­den. “Al is het niet zo dat we heb­ben af­ge­spro­ken om een gro­te lob­by­cam­pag­ne te voe­ren. Elk be­drijf heeft na­tuur­lijk wel zijn con­tac­ten met po­li­tie­ke sta­ke­hol­ders, op al­le ni­veaus”, zegt Bun­tinx. “Dat is bij ons niet an­ders dan in pak­weg de ener­gie­sec­tor. We gaan die con­tac­ten aan­spre­ken en hen on­ze be­zwa­ren en ar­gu­men­ten voor­leg­gen. Ik ga dat zelf ook doen, na­mens Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co.”

‘‘Dat we meer bur­ge­mees­ters met een mi­gra­tie­ach­ter­grond krij­gen, lijkt mij ze­ker.’’

FOTO LUC DAELEMANS

Mi­nis­ter Mag­gie De Block is vast­be­ra­den het ro­ken te ont­moe­di­gen. On­der meer door de in­voer van ‘neu­tra­le’ pak­jes.

FOTO BDW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.