Hoe vei­lig is uw ge­meen­te?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER -

Twaalf we­ken lang zet Gazet van Ant­wer­pen on­der het mot­to ‘Gazet van Antwoorden’ al­le ge­meen­ten van on­ze pro­vin­cie in de kij­ker. Via een groot da­ta­on­der­zoek be­ant­woor­den we el­ke week een be­lang­rij­ke vraag over uw ge­meen­te, zo­wel in de krant als on­li­ne. El­ke don­der­dag kunt u van­af 15u te­recht op www.gva.be/antwoorden voor in­ter­ac­tie­ve kaar­ten en an­de­re gra­fi­sche uit­leg bij het ge­ko­zen the­ma, ver­ge­zeld van ana­ly­ses en re­por­ta­ges. Op vrij­dag en za­ter­dag pik­ken we een reeks an­de­re in­te­res­san­te cij­fers uit het on­der­zoek en il­lu­stre­ren die met boei­en­de re­por­ta­ges in de pa­pie­ren krant. De da­gen na­dien blijft het vol­le­di­ge dos­sier trou­wens te raad­ple­gen op www.gva.be/antwoorden. DE­ZE WEEK: Hoe vei­lig is uw ge­meen­te? VOL­GEN­DE WEEK: Hoe be­taal­baar is uw ge­meen­te?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.