Boom­se jeugd: “Wij zijn het beu dat we wor­den ge­vi­seerd”

Een op de vijf in­wo­ners van de­ze Ru­pel­ge­meen­te voelt zich vaak of al­tijd on­vei­lig

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER - CHRISTOF WILLOCX

In Boom voelt 21% van de in­wo­ners zich vaak of al­tijd on­vei­lig. Veel ou­de­re men­sen dur­ven ’s avonds niet meer bui­ten te ko­men, uit angst om aan­ge­val­len te wor­den door groep­jes jon­ge­ren. Die jon­ge­ren voe­len zich dan weer ge­vi­seerd. “Het is niet om­dat één Ma­rok­kaan iets ver­keerds doet, dat wij al­le­maal slecht zijn”, klinkt het.

Boom is de meest on­vei­li­ge ge­meen­te van de pro­vin­cie Ant­wer­pen. Vol­gens de Ge­meen­te­mo­ni­tor van de Vlaam­se over­heid, die zich ba­seert op de me­ning van 318 in­wo­ners van Boom, voelt 21% van de in­wo­ners zich on­vei­lig. Het Vlaam­se ge­mid­del­de ligt op 5%. Het gaat niet al­leen om een ge­voel, er ís ook veel cri­mi­na­li­teit in Boom. Het aan­tal ‘mis­drij­ven te­gen de li­cha­me­lij­ke in­te­gri­teit’ ligt met 11,7 op dui­zend in­wo­ners in Boom het hoogst in de he­le pro­vin­cie Ant­wer­pen. Op het vlak van in­bra­ken en dief­stal­len, in ver­hou­ding tot het aan­tal in­wo­ners, staat Boom op plaats drie na Wij­ne­gem en Ant­wer­pen.

Hoe komt dat? “Wij trek­ken veel cri­mi­na­li­teit uit an­de­re ge­meen­tes – zo­als Ant­wer­pen en Wil­le­broek – aan”, zegt bur­ge­mees­ter van Boom Jeroen Baert (N-VA). “An­de­re po­li­tie­zo­nes zijn gro­ter, waar­door daar meer man­kracht is om de cri­mi­na­li­teit aan te pak­ken. In Boom wordt ook drugs ver­han­deld. Daar­om doet de po­li­tie el­ke maand een drugs­con­tro­le. El­ke keer heb­ben we prijs.”

Angst­ge­voel

De cri­mi­na­li­teit in Boom ver­oor­zaakt voor­al bij veel ou­de­re in­wo­ners een angst­ge­voel. Ani­ta Frans­sen (74) kan er­van mee­spre­ken. “Ik kom ’s avonds in het don­ker niet meer bui­ten”, zegt Ani­ta. “In het cen­trum van Boom zijn er te veel jon­ge­ren die ’s avonds sa­men­troe­pen, la­waai ma­ken en agres­sief re­a­ge­ren te­gen­over voor­bij­gan­gers. Som­mi­gen rij­den ook aan een veel te ho­ge snel­heid door de stra­ten. Het gaat vaak om al­loch­to­nen. Ik heb niets te­gen die men­sen, maar ze moe­ten zich wel aan­pas­sen aan on­ze leef­ge­woon­tes.”

Ani­ta zoekt lie­ver geen con­tact met groep­jes jon­ge­ren die na school en ’s avonds vaak op de Markt rond­han­gen. Ook an­de­re ou­de­re in­wo­ners, die niet met hun naam en foto in de krant wil­len, zien het niet zit­ten om in dia­loog te gaan. “Die jon­ge­ren troe­pen niet al­leen sa­men op de Markt, maar ook in de spoor­weg­tun­nel”, zegt een 82-ja­ri­ge vrouw.

“Ze zit­ten dan met z’n vie­ren of meer sa­men. Ik ga er al­tijd in een flin­ke pas en zon­der ze aan te kij­ken voor­bij, zo­dat ik er geen last mee krijg. Als er ’s avonds bij me wordt aan­ge­beld, doe ik nooit open. Als ik met ie­mand heb af­ge­spro­ken, moet die een be­paald aan­tal keer op de deur klop­pen voor ik die per­soon bin­nen­laat. Al­leen zo voel ik me vei­lig.”

Is de re­ac­tie van me­vrouw niet een beet­je over­dre­ven? “Neen, want je hoort zo veel er­ge din­gen op het nieuws”, zegt ze. “Veel mis­drij­ven wor­den door al­loch­to­nen ge­pleegd. En er zijn hier in Boom ook al veel men­sen aan­ge­val­len.”

De 81-ja­ri­ge da­me be­na­drukt dat ze geen ra­cist is. “Naast mij woon­de tot voor kort een Ma­rok­kaans ge­zin. Ik kon goed met hen op­schie­ten. We bab­bel­den al eens. Het pro­bleem ligt voor­al bij de jeugd”, zegt ze.

Da­ni­ël Vin­ck (66) is een van de wei­ni­ge ou­de­re men­sen die wel met naam en foto in de krant wil.

“Veel al­loch­to­ne jon­ge­ren scho­len sa­men en roe­pen al­ler­lei din­gen in een vreem­de taal naar om­staan­ders”, zegt Da­ni­ël. “Wij we­ten niet wat ze roe­pen, dus kun­nen ook niets te­rug­zeg­gen. Maar aan de toon waar­op ze iets roe­pen, kun­nen we af­lei­den dat het niet vrien­de­lijk be­doeld is.”

“De po­li­tie is niet al­tijd hulp­vaar­dig. Een ken­nis van me zag dat al­loch­to­nen zich ver­dacht ge­droe­gen en bel­de naar de po­li­tie. De agent gaf hem de raad om die jon­ge al­loch­to­nen bin­nen te la­ten en ‘een kop­je thee te ge­ven’. Pas als er dan nog pro­ble­men zou­den zijn, zou de po­li­tie ko­men. Tja, wat doe je dan? Je belt de agen­ten niet meer want ze wil­len er toch niets aan doen”, zegt Da­ni­ël.

De broers Ab­del (26) en Mo­ha­med (21) El Ha­j­ja­mi er­ge­ren zich soms aan het ge­drag van hun jon­ge­re kom­pa­nen. “Veel jon­ge­ren troe­pen in­der­daad sa­men in woon­buur­ten en ma­ken daar veel la­waai. Ze heb­ben te wei­nig res­pect voor de om­wo­nen­den”, zeg­gen de broers. “De ou­ders van die jon­ge­ren zou­den hun kin­de­ren meer in de hand moe­ten hou­den.”

De an­de­re kant van het ver­haal

Maar er is ook een an­de­re kant aan dit ver­haal. Veel jon­ge­ren van al­loch­to­ne ori­gi­ne die sa­men­troe­pen, vin­den dat ze daar­mee niets ver­keerds doen. Hu­seyn Fi­dan (15) geeft wel toe dat hij geen hei­li­ge is. “Ik heb wel eens brand-

bom­me­tjes ge­gooid met Nieuw­jaar, maar vol­was­se­nen ste­ken toch ook vuur­werk af?”

“Soms roe­pen buurt­be­wo­ners mij en mijn vrien­den na als we maar ge­woon over straat lo­pen. Dan gaan we in groep op hen af, liefst met ie­mand er­bij die breed ge­schou­derd is, met de vraag of wij hen eens moe­ten ter­ro­ri­se­ren. We doen het al­leen maar om hen bang te ma­ken. We zijn het beu dat we ge­vi­seerd wor­den.”

Ge­volgd door po­li­tie

Im­ran Che­baa (18), die re­gel­ma­tig met zijn vrien­den sa­men­komt op de Markt van Boom, ver­telt een ge­lijk­aar­dig ver­haal. “Een tijd­je ge­le­den ston­den we wat te pra­ten, toen er in­eens een po­li­tie­com­bi aan­kwam”, zegt Im­ran. “De agen­ten stap­ten niet uit, maar zet­ten zich wat ver­der­op. We zijn dan maar naar de Kaai­en ge­gaan. Niet veel la­ter stond die­zelf­de com­bi daar.”

“Een an­de­re keer werd ik met mijn Au­di door de po­li­tie te­gen­ge­hou­den voor een drugs­con­tro­le. De agen­ten en een hond door­zoch­ten mijn he­le wa­gen, wel­licht naar drugs. Toen een agent aan zijn over­ste ver­tel­de dat er niets te vin­den was, moest hij het on­der­zoek tot twee keer toe op­nieuw doen. Na drie­kwar­tier mocht ik ein­de­lijk door­rij­den. Het is noch­tans niet om­dat ik een Ma­rok­kaan ben, dat ik drugs deal. Ik werk en ver­dien dus geld zo­dat ik met die au­to kan rij­den. Mijn ou­ders zijn zelf­stan­di­gen, waar­door wij zo’n au­to kun­nen be­ta­len.”

Een vriend van Im­ran vat zijn ge­voel bon­dig sa­men. “Als er een rot­te ap­pel in de mand zit, den­ken veel men­sen dat al­le ap­pels in die mand rot zijn. Maar het is niet om­dat een Ma­rok­kaan iets ver­keerds doet, dat al­le Ma­rok­ka­nen slecht zijn hé.”

Bur­ge­mees­ter komt in ac­tie

Jeroen Baert (N-VA), bur­ge­mees­ter van Boom, be­na­drukt dat hij al veel maat­re­ge­len heeft ge­no­men om het on­vei­lig­heids­ge­voel van de Bo­me­naars te ver­min­de­ren. “Er zijn ca­me­ra’s ge­ïn­stal­leerd op de Markt, er werd ex­tra ver­lich­ting op de kerk­to­ren ge­plaatst en we or­ga­ni­se­ren ge­re­geld in­ten­sie­ve pas­poort­con­tro­les”, zegt Jeroen Baert.

“Uit ons ei­gen on­der­zoek blijkt ook dat de in­wo­ners zich bij­na over­al in on­ze ge­meen­te vei­li­ger voe­len dan bij het be­gin van de le­gis­la­tuur in 2013. En­kel in het cen­trum is het on­vei­lig­heids­ge­voel in de voor­bije ja­ren nog toe­ge­no­men.”

“Daar­om gaan we bij­voor­beeld een pri­va­te vei­lig­heids­fir­ma in­scha­ke­len om de beel­den van de ca­me­ra’s op de Markt te be­kij­ken. De po­li­tie heeft niet ge­noeg man­kracht om dat al­le­maal zelf te doen.”

“We in­ves­te­ren in de vol­gen­de le­gis­la­tuur ook in har­de ver­keers­drem­pels die te snel rij­den­de au­to’s moe­ten af­schrik­ken en er ko­men ANPR-ca­me­ra’s in de Kerk­hof­s­traat, de Beu­ken­laan en Niel­se­straat, zo­dat we snel rij­den­de au­to’s meteen kun­nen zien.”

In­tus­sen or­ga­ni­seert de vzw Le­jo drie keer per week ac­ti­vi­tei­ten voor de Boom­se jeugd. Er is ook een nieuw jeugd­huis in op­bouw dat jon­ge­ren van al­loch­to­ne ori­gi­ne moet aan­spre­ken. “Door de Boom­se jeugd van de straat te ha­len, ver­mij­den we dat on­ze jon­ge­ren wor­den mee­ge­sleept door ou­de­re cri­mi­ne­len. Zo cre­ë­ren we een vei­li­ge­re ge­meen­te”, zegt Jeroen Baert.

FOTO KRIS VAN EXEL

Bo­me­naar Da­ni­ël Vin­ck (66).

FOTO KRIS VAN EXEL

De­ze groep vrien­den spreekt ge­re­geld af in het cen­trum van Boom. Im­ran Che­baa, vier­de van rechts: “De po­li­tie zocht drie kwar­tier naar drugs in mijn au­to. Het is noch­tans niet om­dat ik Ma­rok­kaan ben, dat ik drugs deal.”

FOTO KRIS VAN EXEL

Hu­seyn Fi­dan (15): “Ik stak al eens vuur­werk aan, net zo­als vol­was­se­nen al eens dur­ven doen.”

FOTO KRIS VAN EXEL

En­ke­le Boom­se jon­ge­ren van Ma­rok­kaan­se ori­gi­ne: “Als er een rot­te ap­pel in de mand zit, den­ken veel men­sen dat al­le ap­pels in die mand rot zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.