Wij­ne­gem is po­pu­lair­ste ge­meen­te bij die­ven

In­bre­kers heb­ben veel vlucht­we­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER -

In 2016 kreeg Wij­ne­gem af te re­ke­nen met 54 dief­stal­len, in­bra­ken en af­per­sin­gen per dui­zend in­wo­ners. Dat is het hoog­ste aan­tal in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. De dief­stal­len ge­beu­ren on­der meer in het Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter, maar de na­bij­heid van tal­rij­ke vlucht­we­gen maakt ook de ge­zin­nen in Wij­ne­gem kwets­baar voor wo­ning­in­bra­ken.

“Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter is het Wal­hal­la voor die­ven”, zegt Johan Won­nink, woord­voer­der van de po­li­tie­zo­ne MI­NOS waar Wij­ne­gem deel van uit­maakt. “Het win­kel­cen­trum zet veel vei­lig­heids­per­so­neel in dat con­tro­leert op dief­stal. Daar­om wor­den veel die­ven in het win­kel­cen­trum ge­pakt en ko­men die dief­stal­len dus in de sta­tis­tie­ken te­recht.”

“Han­de­laars die pas ach­ter­af vast­stel­len dat de kas­sa niet klopt, en dus in­zien dat er wel­licht iets is ge­sto­len, bel­len vaak niet naar de po­li­tie en ko­men zo niet in de sta­tis­tie­ken te­recht.”

Maar het aan­tal dief­stal­len en in­bra­ken blijft in Wij­ne­gem lang niet be­perkt tot het shop­ping­cen­trum al­leen. De lig­ging van Wij­ne­gem maakt de ge­meen­te ex­tra kwets­baar voor in­bre­kers. “In 2016 zijn er hon­derd in­bra­ken ge­weest in Wij­ne­gem, waar­van 71 in wo­nin­gen en 29 in an­de­re ge­bou­wen”, zegt Johan Won­nink.

“De ge­meen­te kruist dan ook en­ke­le gro­te ver­keers­as­sen. Die­ven zijn na hun in­braak dus snel weg. Ze kun­nen bij­voor­beeld vluch­ten naar de E313, de R11 of de Turn­hout­se­baan.”

“Wij­ne­gem is bo­ven­dien de eind­hal­te van tram 5. Dat is ook een be­lang­rij­ke fac­tor. Veel die­ven ne­men het open­baar ver­voer.”

Ivo Wy­nants (N-VA), bur­ge­mees­ter van Wij­ne­gem, zegt dat de ge­meen­te al veel maat­re­ge­len neemt om het aan­tal in­bra­ken te­rug te drin­gen. “Er zijn ver­schil­len­de Buurt­in­for­ma­tie­net­wer­ken (BIN) op­ge­richt, waar­bij men­sen ver­dach­te voer­tui­gen of per­so­nen mel­den aan de po­li­tie”, zegt Wy- na­nts. “Wie aan­ge­slo­ten is op het BIN-net­werk, krijgt van de po­li­tie meteen een sms met een waar­schu­wing.”

Zo houdt u die­ven bui­ten

Wij­ne­gem geeft, zo­als de mees­te an­de­re ge­meen­tes, gra­tis ad­vies aan in­wo­ners om de kans op een wo­ning­in­braak ste­vig te ver­klei­nen. “He­laas ko­men we meest­al pas na een dief­stal langs”, zegt El­ke De­cock, pre­ven­tie­amb­te­naar van Wij­ne­gem. “Men­sen kun­nen ons ook op voor­hand la­ten langs­ko­men.”

“Ik raad al­tijd aan om ’s nachts én over­dag de sleu­tel in het slot om te draai­en, zo­dat die­ven niet zo­maar de deur kun­nen for­ce­ren. De mees­te dief­stal­len ge­beu­ren over­dag. Doe de deur dus steeds op slot als u weg­gaat en zet de ra­men niet op de kiep­stand.”

“Be­vei­lig ze­ker ook de ach­ter­deur. De voor­deur ligt door­gaans in een ge­bied met meer so­ci­a­le con­tro­le, waar­door die­ven het huis vaak langs ach­ter bin­nen­ko­men.”

FOTO RUDI VAN BEEK;

De in­bra­ken blij­ven lang niet meer be­perkt tot het Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.