Stad on­der­zoekt stap­pen te­gen stil­leg­gen werf

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER - (pvdp)

De werf op de Ge­demp­te Zui­der­dok­ken ligt er nog steeds ver­la­ten bij. Na­dat de Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen eind mei, na een klacht van en­ke­le om­wo­nen­den, de bouw van de on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ges heeft ge­schorst, is de bouw per di­rect stop­ge­zet. De stad Ant­wer­pen laat mo­men­teel door ju­ris­ten on­der­zoe­ken of én wel­ke stap­pen er kun­nen on­der­no­men wor­den. “Dat on­der­zoek is nog vol­op be­zig en voor­lo­pig kun­nen we daar dan ook geen uit­spra­ken over doen”, zegt de sche­pen van Mo­bi­li­teit, Koen Ken­nis (N-VA). In prin­ci­pe lig­gen de wer­ken stil tot de rech­ter een uit­spraak over de grond van de zaak doet. Dat kan een jaar du­ren, maar ook lan­ger. Zon­der dat er ui­ter­aard een ga­ran­tie is over de uit­spraak. Ten­zij de stad Ant­wer­pen in tus­sen­tijd nog een op­los­sing weet te vin­den.

FOTO WIM HENDRIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.