700 ‘toe­komst­bo­men’ moe­ten nog hon­derd jaar blij­ven bloei­en

Slechts 1% Ant­werp­se bo­men is min­stens eeuw oud

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOSSIER - ANDREAS ROTTY

De stad heeft 41.000 bo­men ge­screend, waar­van er ze­ven­hon­derd in aan­mer­king ko­men voor het la­bel van ‘toe­komst­boom’. Dat zijn bo­men die vol­doen aan de cri­te­ria van Na­tuur­punt om ou­der dan 100 jaar te wor­den. Ze ko­men op een lijst te staan, maar dat wil niet zeg­gen dat ze nooit ge­kapt zul­len wor­den. “De buurt kan mee wa­ken over de bo­men”, klinkt het.

Op het Hel­den­plein in Wil­rijk wer­den de eer­ste drie toe­komst­bo­men in­ge­hul­digd. “We heb­ben in de dis­tric­ten Ant­wer­pen, Deur­ne, Merk­sem en Wil­rijk al een scree­ning ge­daan van in to­taal 41.000 bo­men”, zegt sche­pen van Stads- en Buurt­on­der­houd Caro­li­ne Bas­ti­aens (CD&V). “Daar­in heb­ben we ze­ven­hon­derd bo­men ge­von­den die de naam van ‘toe­komst­boom’ krij­gen. En vier­dui­zend bo­men die het kun­nen wor­den, als we ze op de juis­te ma­nier on­der­steu­nen.”

Voor zo’n toe­komst­boom komt een hou­ten paal­tje met een lo­go van Na­tuur­punt op te staan. De boom wordt op een lijst bij de groen­dienst van de stad ge­zet. Zo’n bast zou op ter­mijn de kaap van 100 le­vens­ja­ren moe­ten over­schrij­den. Mo­men­teel is maar 1% van de bo­men in Ant­wer­pen ou­der dan 100 en 10% ou­der dan 50. Die cij­fers wil de sche­pen om­hoog krij­gen. De stad on­der­zoekt ook plek­ken waar toe­komst­bo­men ge­plant kun­nen wor­den. Het is dan aan de dis­tric­ten om te be­slis­sen dat wel of niet te doen.

“We ko­men op voor de na­tuur”

Zo’n toe­komst­boom moet wel vol­doen­de ruim­te krij­gen. Daar­om mag hij niet te dicht te­gen be­bou­wing staan om zo de wor­tels al­le kan­sen te ge­ven. “De ruim­te die een boom bo­ven de grond in­neemt, heeft die ook on­der de grond no­dig”, zegt Bas­ti­aens. Voor een boom een toe­komst­boom ge­noemd mag wor­den, moet die een door­wor­tel­ba­re ruim­te van hon­derd vier­kan­te me­ter heb­ben. De boom moet ook ge­zond ge­noeg zijn om te over­le­ven en er moet zorg voor ge­dra­gen wor­den. De cri­te­ria wer­den vast­ge­legd door Na­tuur­punt.

“Wij ko­men op voor de na­tuur”, zegt Lie­ven Schamp­he­lae­re, al­ge­meen voor­zit­ter van Na­tuur­punt. “Maar ze­ker in ste­den wordt het als­maar be­lang­rij­ker. Het is aan­trek­ke­lij­ker om tussen het groen te wo­nen. Ze­ker ou­de bo­men zijn een be­le­ve­nis en on­der­hou­den vaak een on­voor­stel­ba­re bi­o­di­ver­si­teit van hon­der­den in­sec­ten.” Schamp­he­lae­re wil de ac­tie over heel Vlaan­de­ren ver­sprei­den.

Dat al­le toe­komst­bo­men de 100 ha­len, is niet ge­zegd. Als de boom toch wordt ge­kapt bij we­gen­wer­ken, is er geen ju­ri­disch mid­del om dat te­gen te gaan. Het is dus een in­ten­tie, geen re­gel. “We re­ke­nen op dat mo­ment op de men­sen van de buurt om van zich te la­ten ho­ren”, legt Koen Van Keer van Na­tuur­punt uit.

“Mis­schien is het om­dat ze zo ge­schrok­ken zijn van de re­ac­tie van de buurt na de kap van de bo­men op de Char­lot­ta­lei?”, vraagt Ne­der­lands boo­m­ex­pert J’orn Co­pijn zich af. De bo­men wer­den uit­ein­de­lijk toch ge­kapt, on­danks buurt­pro­test.

Co­pijn vindt het een mooi ini­ti­a­tief, maar wil ver­der gaan. “1% van de Ant­werp­se bo­men is ou­der dan 100 jaar? Dat is wei­nig. In Den Haag bij­voor­beeld ligt dat aan­tal veel ho­ger. Het is een stap in de goe­de rich­ting, maar die bo­men zou­den ook ju­ri­disch be­schermd moe­ten wor­den.”

“We wa­ren al voor de bo­men­kap op de Char­lot­ta­lei be­zig met dit pro­ject”, re­a­geert sche­pen Bas­ti­aens. “En je kan bo­men moei­lijk ju­ri­disch be­scher­men. Een boom is geen cul­tu­reel erf­goed. Met dit pro­ject wil­len we de men­sen be­trek­ken in het ver­haal, zij kun­nen mee wa­ken over het groen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.