Wie een cha­let wil uit­ba­ten op kerst­markt, kan zich van­af van­daag in­schrij­ven

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (evw)

Wie tij­dens Win­ter in Ant­wer­pen – dit jaar van 8 de­cem­ber tot 6 ja­nu­a­ri – een cha­let wil hu­ren op de kerst­markt om eten, drank of an­de­re za­ken te ver­ko­pen, kan zich daar van­af van­daag voor in­schrij­ven. De lo­ca­ties van de cha­lets blij­ven de­zelf­de als vo­rig jaar: de Groen­plaats, de Gro­te Markt, de Sui­ker­rui en het Steen­plein. Ook het aan­tal cha­lets blijft on­ver­an­derd. Goe­de doe­len kun­nen een tot vier da­gen kos­te­loos van een cha­let ge­bruik­ma­ken. En voor het eerst krij­gen star­ten­de on­der­ne­ming de kans om een week lang te­gen ver­min­derd ta­rief een cha­let te hu­ren.

www.on­der­ne­me­ni­nant­wer­pen.be/ kerst­markt.

FOTO GREGORY VAN GANSEN

Van 8 de­cem­ber tot 6 ja­nu­a­ri is het weer ge­zel­lig ver­toe­ven op de kerst­markt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.