“We wil­len on­ze wijk een boost ge­ven”

Be­wo­ners Uni­tas-tuin­wijk blij met nieuw be­heers­plan dat hen­on­der­steunt om waar­de­vol ste­den­bouw­kun­dig erf­goed in stand te hou­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - www.ant­wer­pen­mor­gen.be/be­heers­pla­n­uni­tas­tuin­wijk JAN STASSIJNS

De Uni­tas-tuin­wijk is een ab­so­lu­te pa­rel in Deur­ne. In de scha­duw van het Boe­ken­berg­park staan 201 wo­nin­gen, ge­bouwd tussen 1924 en 1932, die een een­heid vor­men door hun ge­lijk­aar­di­ge ar­chi­tec­tuur. Er is nu een be­heers­plan klaar dat be­wo­ners moet hel­pen om bij ver­bou­win­gen te­rug te grij­pen naar au­then­tie­ke ele­men­ten.

De Uni­tas-tuin­wijk is ont­wor­pen door Edu­ard Van Steen­ber­gen, één van de be­lang­rijk­ste Bel­gi­sche ar­chi­tec­ten van zijn tijd, die on­der meer ook het Athe­ne­um van Deur­ne op de Frank Craey­beckx­laan op zijn pal­ma­res heeft staan. De wijk wordt be­grensd door de Ek­ster­laar, de Uni­ta­slaan, de Ou­de­don­klaan en de Dra­ken­hof­laan, en telt ver­schil­len­de ty­pes wo­nin­gen, elk met hun ei­gen­heid en kleu­ren­pa­let.

Sinds 1982 is de wijk als ge­heel be­schermd, om de his­to­ri­sche en ar­chi­tec­tu­ra­le waar­de te be­wa­ren. Toch zijn door­heen de ja­ren heel wat aan­pas­sings­wer­ken ge­beurd die de een­heid heb­ben aan­ge­tast.

Luc Van­de­put Uni­tas Tuin­wijk vzw “Elk huis is in de­tail be­schre­ven. De be­wo­ners heb­ben nu een hou­vast als ze re­no­va­ties wil­len la­ten uit­voe­ren.”

De stad Ant­wer­pen maak­te daar­om sa­men met het stu­die­bu­reau Erf­goed en Vi­sie en in nauw over­leg met het agent­schap On­roe­rend Erf­goed van het Vlaams Ge­west, het dis­trict Deur­ne en de be­wo­ners een be­heers­plan op. Het plan gaat uit­ge­breid in op de ont­staans­ge­schie­de­nis en evo­lu­tie van de wijk en om­vat een uit­ge­brei­de in­ven­ta­ri­sa­tie­fi­che per wo­ning, met de be­schrij­ving van de hui­di­ge staat van het pand. Voor elk erf­goed­e­le­ment wordt aan­ge­ge­ven of het aan­ge­past is of niet.

Het geeft dus een over­zicht van wat nog ori­gi­neel is. Daar­mee kun­nen be­wo­ners aan de slag, want wan­neer zij bij ver­bou­win­gen te­rug­grij­pen naar de ori­gi­ne­le ele­men­ten, krij­gen ze een pre­mie van de Vlaam­se over­heid.

Van brie­ven­bus tot bak­steen

En daar zijn de be­wo­ners van de wijk erg blij om. “Er is on­ge­lo­fe­lijk veel werk ver­richt”, zegt Luc Van­de­put van de buurt­ver­e­ni­ging Uni­tas Tuin­wijk vzw. Hij woont al sinds de ja­ren 80 in de wijk. “Be­lang­rijk werk, dat on­ze buurt een ech­te boost gaat ge­ven. Elk huis in is de­tail be­schre­ven, van de brie­ven­bus en de ge­vel­lamp tot de voe­gen van de bak­ste­nen, wat

een be­lang­rij­ke hou­vast is voor de be­wo­ners. Sinds de ja­ren 60 is hier heel wat mis­mees­terd. De au­then­tie­ke hou­ten ra­men wer­den bij­voor­beeld ver­van­gen door pvc, men heeft an­de­re deu­ren ge­plaatst... Hier heb­ben we naar uit­ge­ke­ken, om­dat veel be­wo­ners hun ver­bou­win­gen of re­no­va­ties in af­wach­ting er­van uit­ge­steld heb­ben. Wij ook, trou­wens. Het schrijn­werk van de ra­men is bij ons nu groen en wit, ter­wijl dat oor­spron­ke­lijk blauw en rood moet zijn ge­weest. Dat on­ze ge­vel aan­van­ke­lijk oker­kleu­rig was, vind ik per­soon­lijk min­der goed nieuws. Van Steen­ber­gen was een heel goe­de ar­chi­tect, maar sma­ken ver­schil­len na­tuur­lijk...”

Te­rug­grij­pen naar ver­le­den

“We zijn niet ver­plicht om al­les te­rug in oor­spron­ke­lij­ke staat te her­stel­len”, gaat Van­de­put ver­der. “En dat is goed nieuws, want we wo­nen ten­slot­te in de­ze hui­zen. We le­ven niet in Bok­rijk, hé. In de ja­ren 20 wa­ren de hui­zen niet voor­zien van een bad­ka­mer, om maar een voor­beeld te ge­ven. Maar met het be­heers­plan kun­nen we in ie­der ge­val te­rug­grij­pen naar het ver­le­den.”

De Uni­tas-Tuin­wijk vzw heeft zich ge­ën­ga­geerd als aan­spreek­punt voor de buurt­be­wo­ners. Voor ie­der erf­goed­e­le­ment is een ar­chi­tec­ten­te­ke­ning voor­zien, waar aan­ne­mers bij ver­bou­win­gen meteen mee aan de slag kun­nen. On­der meer die do­cu­men­ten lig­gen bij Luc Van­de­put thuis (Ou­de­don­klaan 19) ter in­za­ge voor de buurt.

De 201 hui­zen, ont­wor­pen door ar­chi­tect Edu­ard Van Steen­ber­gen, zijn een pa­rel­tje in Deur­ne. Ze vor­men door hun ge­lijk­aar­di­ge ar­chi­tec­tuur een mooi ge­heel.

FOTO'S DIRK KERSTENS

Buurt­be­wo­ner Luc Van­de­put re­a­geert op­ge­to­gen. “Er is be­lang­rijk werk ver­richt”, zegt hij. “On­ze wijk zal hier be­ter van wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.