8 mil­joen eu­ro voor re­no­va­tie en nieuw­bouw

Vlaan­de­ren maakt geld vrij voor scho­len­bouw

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (jas)

Ste­de­lij­ke Ba­sis­school De Be­ver krijgt van Vlaan­de­ren 2 mil­joen eu­ro voor een nieuw­bouw­pro­ject. Dat be­drag maakt deel uit van in to­taal 8 mil­joen eu­ro voor scho­len­bouw­pro­jec­ten in Ant­wer­pen.

Het Agent­schap voor In­fra­struc­tuur in het On­der­wijs, AGION, ken­de in maart, april en mei 2018 ruim 8 mil­joen eu­ro sub­si­dies toe voor scho­len­bouw­pro­jec­ten in het vrij en of­fi­ci­eel ge­sub­si­di­eerd on­der­wijs in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. Zes­tien Ant­werp­se scho­len krij­gen een sub­si­die van meer dan 100.000 eu­ro. Voor de klei­ne­re wer­ken, wer­ken via ver­schil­len­de uit­zon­de­rings­pro­ce­du­res, wer­ken door over­macht en zeer drin­gen­de in­gre­pen krij­gen nog eens meer dan der­tig scho­len een sub­si­die van min­der dan 100.000 eu­ro.

Ge­meen­te­lij­ke Ba­sis­school ’t Blok­je in Wuustwezel bouwt een nieu­we school­cam­pus en krijgt daar een half mil­joen eu­ro sub­si­dies voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.