Lin­ker­oe­ver kan dit jaar gro­ter wor­den dan Rech­ter­oe­ver

Nieu­we baas Rail­port moet zor­gen voor ver­dub­be­ling ver­voer over spoor

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

De Waas­land­ha­ven (Lin­ker­oe­ver) heeft de rech­ter­oe­ver van de Schel­de bij­na bij­ge­beend in tra­fiek­vo­lu­me. Dit jaar nog kan voor het eerst de over­slag links van de stroom ho­ger ko­men te lig­gen dan aan de over­zij­de.

Dat meldt het vak­blad Flows op ba­sis van de jaar­cij­fers die voor­zit­ter Bou­de­wijn Vle­gels en di­rec­teur Pe­ter Van de Put­te van de Maat­schap­pij Lin­ker­schel­de­oe­ver (MLSO) be­kend­maak­ten.

De MLSO staat in voor het be­heer van de grond­ge­bon­den ac­ti­vi­tei­ten, lo­gis­tiek en be­drij­ven­ter­rei­nen op Lin­ker­oe­ver en werd des­tijds op­ge­richt om te zor­gen voor een goed even­wicht met Rech­ter­oe­ver en de stad Ant­wer­pen. Het Ha­ven­be­drijf is de groot­ste aan­deel­hou­der van MLSO.

De ma­ri­tie­me over­slag op Lin­ker­oe­ver blijft dus sterk groei­en. Na het al uit­ste­ken­de jaar 2016 klom de over­slag er vo­rig jaar met 57% en ging van 68 naar 107 mil­joen ton goe­de­ren. In 2014 was dat 41 mil­joen ton.

Zo schoot het aan­deel van Lin­ker­oe­ver in de to­ta­le ma­ri­tie­me over­slag van de haven om­hoog van 32 naar 48%. Dat komt voor­al door de ver­de­re ver­schui­ving van de con­tai­ner­tra­fiek, op gang ge­ko­men na de ver­hui­zing eind 2016 van MSC van het Del­wai­de­dok (rechts) naar het Deur­gan­ck­dok (links). De Zwit­sers-Ita­li­aan­se on­der­ne­ming is de groot­ste re­de­rij in de haven.

Aan­tal jobs

Al­les wijst er­op dat Lin­ker­oe­ver dit jaar de rech­ter­oe­ver in tra­fiek­vo­lu­me min­stens zal eve­na­ren en wel­licht zelfs over­stij­gen. Het zou een kan­tel­punt zijn in de ge­schie­de­nis van de haven.

Rech­ter­oe­ver blijft met zijn in­du­strie wel eerst in te­werk­stel­ling, maar ook hier deed Lin­ker­oe­ver het goed. Het aan­tal jobs steeg van 17.690 naar 19.745, een stij­ging met 11,6%. Tel daar de in­di­rec­te jobs bij en het to­taal kan op zo’n 46.400 vol­tijd­se equi­va­len­ten ge­raamd wor­den. De Waas­land­ha­ven voelt de krap­te op de ar­beids­markt wel steeds meer. De haven heeft ook in zijn ge­heel een re­cord­jaar ach­ter de rug en de groei zat voor een goed deel in de con­tai­ners.

De mo­bi­li­teits­pro­ble­ma­tiek blijft een hei­kel punt en zet een dom­per op de aan­trek­kings­kracht van de zo­ne. Vol­gens de MLSO staan er nog ve­le in­ves­te­rin­gen op sta­pel in de Waas­land­ha­ven. De maat­schap­pij on­der­streep­te de nood aan nieu­we ter­rei­nen voor in­du­strie en ha­ven­lo­gis­tiek. Daar­mee sluit ze aan bij de vraag van het Ha­ven­be­drijf voor een Saef­ting­he­dok op het grond­ge­bied Doel.

Spoor ver­dub­be­len

Nog gis­te­ren maak­te de haven be­kend dat een nieu­we baas is aan­ge­steld voor Rail­port, de in­stan­tie die het spoor­ver­keer in de haven be­heert. Nils Van Vliet, oud­ge­dien­de in de pri­va­te spoor­sec­tor, krijgt de op­dracht om het aan­deel van het spoor in de ont­slui­ting van de haven, nu slecht 7%, te ver­dub­be­len. “Om een duur­za­me groei te kun­nen blij­ven ga­ran­de­ren, moet daar drin­gend ver­an­de­ring in ko­men”, zei ha­ven­baas Jac­ques Van­der­mei­ren.

FOTO PVL

De Waas­land­ha­ven beent de rech­ter­oe­ver bij in tra­fiek­vo­lu­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.