“Ge­noeg voor hon­derd wa­ter­put­ten in Sri Lan­ka”

Al-Ma­wa­da Cha­ri­ty haalt tij­dens ra­ma­dan 40.000 eu­ro op

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (kvh)

De Ant­werp­se or­ga­ni­sa­tie alMa­wa­da Cha­ri­ty heeft tij­dens de is­la­mi­ti­sche vas­ten­maand 40.000 eu­ro op­ge­haald. “Hier­mee kun­nen we hon­derd wa­ter­put­ten fi­nan­cie­ren voor de ar­me be­vol­king in Sri Lan­ka”, zegt voor­zit­ter Said El Ka­ou­a­ki­bi.

Al-Ma­wa­da, ‘te­der­heid’ in het Ara­bisch, is in 2009 op­ge­richt en hield zich tot en­ke­le ja­ren ge­le­den voor­al be­zig met het or­ga­ni­se­ren van so­ci­o­cul­tu­re­le eve­ne­men­ten, le­zin­gen en de­bat­ten. Sinds drie jaar pro­fi­leert al-Ma­wa­da Cha­ri­ty zich als non-pro­fit­or­ga­ni­sa­tie die hu­ma­ni­tai­re pro­jec­ten steunt in het bui­ten­land.

“We wer­ken met wees­kin­de­ren en rond wa­ter”, zegt voor­zit­ter Said El Ka­ou­a­ki­bi. “In­tus­sen heb­ben we een zes­tig­tal pe­ters en me­ters die een maan­de­lijk­se bij­dra­ge van 45 eu­ro do­ne­ren.”

Dit jaar heeft al-Ma­wa­da Cha­ri­ty voor de der­de keer op rij een lief­da­dig­heids­ac­tie tij­dens de ra­ma­dan ge­or­ga­ni­seerd. “De­ze keer heb­ben we een wa­ter­pro­ject in Sri Lan­ka ge­ko­zen. Eer­der steun­den we voor­al pro­jec­ten in Noord-Ma­rok­ko.

Maar om­dat veel Bel­gen met Ma­rok­kaan­se roots so­wie­so hun fa­mi­lies in hun ge­boor­te­streek fi­nan­ci­eel steu­nen, zijn we met al-Ma­wa­da

nu uit­ge­we­ken naar Zuid-Ma­rok­ko en el­ders. Vol­gend jaar za­me­len we in voor Bang­la­desh. We wer­ken sa­men met lo­ka­le or­ga­ni­sa­ties, die in­ter­na­ti­o­naal er­kend zijn als hu­ma­ni­tai­re in­stel­lin­gen. Dit jaar was ons doel hon­derd wa­ter­put­ten fi­nan­cie­ren en dat is met het op­ge­haal­de be­drag van 40.000 eu­ro ge­lukt.”

On­ge­veer 90% van de schen­kers is vrouw. “Een op­val­lend groot aan­tal”, zegt Said El Ka­ou­a­ki­bi. “Voor­al jon­ge vrou­wen, vrien­din­nen of fa­mi­lie­le­den, die in naam van hun moe­der of van een over­le­den fa­mi­lie­lid een be­drag do­ne­ren. Op de wa­ter­put komt een bord­je met hun naam. Voor mos­lims is het be­lang­rijk om een goe­de daad te stel­len, en dan voor­al een van ‘door­lo­pen­de lief­da­dig­heid’. Dit be­te­kent dat ie­der­een van die daad moet kun­nen ge­nie­ten. De wa­ter­put­ten in Sri Lan­ka zijn open­baar, dus be­schik­baar voor ie­der­een, mos­lims en niet-mos­lims.”

FOTO RR

Ant­werp­se mos­lims za­mel­den tij­dens de ra­ma­dan 40.000 eu­ro in voor hon­derd wa­ter­put­ten in Sri Lan­ka. El­ke put krijgt de naam van de gul­le schen­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.