Stu­den­ten ‘pro­tes­te­ren’ te­gen mas­sa­le im­port avo­ca­do’s

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - (jaa)

Do­ri­na Ver­dy­ck en Car­la-Rei­na Co­chez, twee stu­den­ten gra­fisch ont­werp aan Sint Lu­cas in Ant­wer­pen, ont­wier­pen in het ka­der van een school­op­dracht een aan­tal pro­test­bor­den die ze tij­dens een lu­diek ac­tie op de markt in de strijd gooi­den. Het the­ma: de mas­sa­le im­port van avo­ca­do’s.

“We ko­zen er­voor om de aan­dacht te ves­ti­gen op een ac­tu­eel the­ma”, al­dus Do­ri­na. “Die mas­sa­le in­voer is slecht voor het mi­li­eu. Veel avo­ca­do’s wor­den van Mexi­co naar hier ver­voerd, waar­bij ze nog een ener­gie­vre­tend rij­pings­pro­ces on­der­gaan. Daar­naast wordt enorm veel wa­ter ver­bruikt om de avo­cad­oplant te on­der­hou­den. Zo­veel wa­ter zelfs dat de lo­ka­le be­vol­king een wa­ter­te­kort heeft. Voor twee­ën­hal­ve avo­ca­do is 1.000 li­ter wa­ter no­dig. Veel avo­ca­do’s wor­den ge- teeld op plek­ken waar aan il­le­ga­le ont­bos­sing wordt ge­daan en waar men pes­ti­ci­den ge­bruikt die in­vloed heb­ben op de die­ren.”

De stu­den­ten strij­den voor een eco­lo­gisch kwa­li­teits­la­bel voor avo­ca­do’s, zo­dat de koper weet wel­ke vruch­ten eco­lo­gisch ver­ant­woord ge­teeld wor­den.

Het duo kreeg tij­dens de pro­test­ac­tie steun van hun ou­ders.

FOTO JAN AUMAN

Do­ri­na Ver­dy­ck en Car­la-Rei­na Co­chez ‘pro­tes­teer­den’ met smaak op de markt van Scho­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.