“Het is mooi dat Edwar­re­ke zo veel men­sen ge­raakt heeft”

‘Be­roemd­ste ka­ter’ sterft op 9-ja­ri­ge leef­tijd, baas­je krijgt hon­der­den steun­be­tui­gin­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - KRISTIN MATTHYSSEN

Bood­schap­pen doen in de Col­ruyt in Sint-Antonius zal nooit meer het­zelf­de zijn. Edwar­re­ke, de ka­ter van Leen T’Jon­ck die er stee­vast de shop­pers be­groet­te, is niet meer. Het baas­je van de be­kend­ste kat van Zoersel kreeg al ruim 450 steun­be­tui­gin­gen.

Edwar­re­ke vorm­de al ruim acht jaar een at­trac­tie op de par­king van su­per­markt Col­ruyt op de Zoer­sel­steen­weg. Ei­ge­na­res Leen T’Jon­ck woont vlak­bij.

“Ik kreeg Edwar­re­ke via een col­le­ga”, ver­telt Leen. “De moe­der was een zwar­te kat­tin met een wit vlek­je, de va­der on­be­kend, maar ik ver­moed dat het een Hei­li­ge Bir­maan was. In het be­gin was het een di­lem­ma voor mij: sluit ik hem op of laat ik hem een vrije kat zijn? Want ik had wel schrik dat hij dood­ge­re­den zou wor­den op de par­king. Maar op den duur ken­den de men­sen Edwar­re­ke en ke­ken ze au­to­ma­tisch of hij er niet zat wan­neer ze ach­ter­uit weg­re­den.”

De ‘Col­ruyt­kat’ had een voor­lief­de voor au­to’s. Hij zat er graag op, maar sprong er ook in. “Hij is een paar keer mee­ge­no­men ge­weest door men­sen die dach­ten dat hij ver­dwaald was. Een keer werd ik zelfs be­rispt toen ik hem ging ha­len op de par­king. “Ja maar, die kat woont hier”, pro­tes­teer­de ie­mand. Nog een grap­pi­ge anek­do­te: een vrouw had haar bood­schap­pen in­ge­la­den in de au­to en hoor­de on­der­weg een raar ge­luid. Ze snap­te niet wat er aan de hand was. Tot haar zoon­tje dood­leuk zei ‘ma­ma, het is niks, het is maar die kat’. Bleek dat Edwar­re­ke ge­woon naast die jon­gen op de ach­ter­bank zat.”

Als het koud was, bleef Edwar­re­ke bin­nen. Een ou­de­re Col­ruyt­klant kwam hem ’s win­ters zelfs soms thuis be­zoe­ken, om­dat ze zo ge­hecht aan hem was. “Edwar­re­ke was ook écht een uit­zon­der­lijk lie­ve, nieuws­gie­ri­ge, spin­nen­de, aan­ha­li­ge ge­cas­treer­de ka­ter. Ik ver­moed dat hij af en toe wel lek­kers toe­ge­stopt kreeg.”

Edwar­re­ke heeft nog een broer, Ces­ar­re­ke, die hem nu erg mist. “Twee we­ken ge­le­den kreeg Edwar­re­ke een adem­ha­lings­cri­sis. Bij de die­ren­arts bleek dat hij wa­ter op de lon­gen had als ge­volg van een hart­af­wij­king. Dins­dag­avond heeft zijn groot hart het bij de die­ren­arts be­ge­ven.”

De dood van Edwar­re­ke maakt veel los op de Fa­ce­book­pa­gi­na ‘Ge zijt van Zoersel’. Leen ont­ving ruim 450 steun­be­tui­gin­gen. “Som­mi­gen wil­len zelfs een kunst­werk­je op de par­king van de Col­ruyt voor hem. Het is mooi dat zijn vrien­de­lij­ke aan­we­zig­heid zo veel men­sen heeft ge­raakt.”

FOTO LTJ

De lang­ha­ri­ge par­keer­wach­ter Edwar­re­ke in be­te­re tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.