Slui­tings­prijs Put­te blijft vas­te wie­ler­klas­sie­ker

Ploe­gen­tijd­rit voor be­drij­ven in de maak

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD -

De Na­ti­o­na­le Slui­tings­prijs Put­teKa­pel­len blijft. Or­ga­ni­sa­tor Go­la­zo, die vo­rig jaar de koers over­nam, be­houdt het con­cept en wil meer be­trok­ken­heid van plaat­se­lij­ke on­der­ne­mers. Er wordt ook ge­dacht aan een ploe­gen­tijd­rit voor be­drij­ven.

jaar werd ge­vreesd dat de laat­ste Bel­gi­sche wie­ler­wed­strijd van het sei­zoen niet meer zou wor­den ge­or­ga­ni­seerd. “Het be­stuur ver­ou­dert en er is geen ver­jon­ging op komst. Som­mi­gen van de be­stuurs­le­den kam­pen met ge­zond- heids­pro­ble­men. Een koers als de Slui­tings­prijs or­ga­ni­se­ren, kost veel geld. De re­gle­men­te­ring van al­le mo­ge­lij­ke di­rec­te en in­di­rec­te part­ners wordt stren­ger. Ook bud­get­tair heb­ben we als vzw een pla­fond en dat is be­reikt. Daar­om be­slo­ten we de vzw te ont­bin­den”, klonk het toen.

Sterk con­cept

Pas toen eve­ne­men­ten­or­ga­ni­sa­tor Go­la­zo be­sloot de koers over te ne­men, was het ze­ker dat de Slui­tings­prijs bleef be­staan. De 85ste edi­tie werd voor Go­la­zo een tryVo­rig out­ver­sie. Nick Van den Bosch van Go­la­zo: “We kij­ken po­si­tief te­rug op de koers van vo­rig jaar. De Slui­tings­prijs blijft een sterk con­cept. We wil­len de­ze laat­ste koers van het sei­zoen meer eco­no­misch ver­an­ke­ren. Het is daar­om be­lang­rijk dat we de plaat­se­lij­ke on­der­ne­mers meer be­trek­ken bij het ge­beu­ren. Zo be­kij­ken we op dit mo­ment de mo­ge­lijk­heid om in de voor­mid­dag een ploe­gen­tijd­rit voor on­der­ne­min­gen en be­drij­ven op het pro­gram­ma krij­gen. Teams van vier koer­sen dan te­gen el­kaar op het­zelf­de par­cours dat ’s na­mid­dags de profs voor­ge­scho­teld krij­gen.”

De Slui­tings­prijs Put­te-Kapellen toert ook door Ne­der­land. Vo­rig jaar kwam van bij on­ze noor­der­bu­ren de vraag om meer ki­lo­me­ters op Ne­der­lands grond­ge­bied te rij­den. Nick Van den Bosch stelt hen ech­ter te­leur. “We be­hou­den het par­cours van de vo­ri­ge edi­tie. Wan­neer we meer ki­lo­me­ters in Ne­der­land koer­sen, wor­den de ron­des te lang. Dat heeft dan tot ge­volg dat de toe­schou­wers de cou­reurs min­der zien pas­se­ren.”

Dit jaar wordt de Slui­tings­prijs Put­te-Kapellen ge­re­den op dins­dag 16 ok­to­ber.

FOTO ERIK VANDEWALLE

De Slui­tings­prijs blijft en wil ster­ke­re ver­an­ke­ring in de re­gio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.