“Kin­de­ren zin doen krij­gen in tech­niek”

Johan or­ga­ni­seert work­shops om bou­wen en met­sen te pro­mo­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD -

Johan Ko­nings wil met zijn work­shop met­sen ba­sis­scho­len be­zoe­ken om kin­de­ren al op jon­ge leef­tijd zin te doen krij­gen om een tech­ni­sche rich­ting te vol­gen.

Johan Ko­nings heeft tien jaar in de bouw ge­werkt en is nu le­raar bouw in het bui­ten­ge­woon on­der­wijs in Sb­so Zon­ne­bos. “Ik ga van­af vol­gend jaar lagere scho­len hel­pen bij het be­rei­ken van hun doe­len van het leer­plan WO­tech­niek”, zegt Ko­nings. “Dat zou ik wil­len doen in de vorm van een work­shop met­se­len. Als die work­shop goed loopt, zou ik ook nog graag uit­brei­den naar een work­shop hout, me­taal en elek­tri­ci­teit.”

Om­dat hij in zijn school de sta­gi­airs be­ge­leidt, komt hij re­gel­ma­tig in con­tact met zelf­stan­di­gen uit de bouw­sec­tor. Veel van de­ze werk­ge­vers heb­ben het­zelf­de pro­bleem en vin­den te wei­nig goe­de werk­ne­mers. Hij merkt ook dat veel lagere scho­len het heel moei­lijk vin­den om de doe­len rond tech­niek te be­ha­len. “De kin­de­ren wor­den in de lagere school te wei­nig ge­sti­mu­leerd om voor een tech­ni­sche rich­ting te kie­zen. Door al eens een work­shop met­sen te ge­ven bij mijn ei­gen kin­de­ren op school, ben ik op het idee ge­ko­men om ook an­de­re scho­len te hel­pen. Ik ben daar­na gaan sa­men­zit­ten met een be­vrien­de di­rec­teur van een lagere school om zo de mo­ge­lijk­he­den te be­spre­ken.”

Johan wil de kin­de­ren in de lagere scho­len op een leu­ke en po­si­tie­ve ma­nier la­ten ken­nis­ma­ken met de bouw­sec­tor, voor ze een stu­die­keu­ze moe­ten ma­ken. Met de work­shops wil hij de bouw­sec­tor hel­pen om nieu­we krach­ten te vin­den, de rich­ting tech­niek sti­mu­le­ren en leer­krach­ten hel­pen om de doel­stel­lin­gen te be­rei­ken. Dat ge­beurt aan de hand van een leu­ke work­shop waar­bij kin­de­ren zelf aan de slag kun­nen gaan. De kin­de­ren le­ren ma­te­ri­a­len ken­nen en via een stap­pen­plan in­zicht ver­wer­ven in het pro­ces.

Meer in­fo via de Fa­ce­book­pa­gi­na ‘Eer­ste hulp bij tech­niek’

FOTO VW

Johan toont en­ke­le leer­lin­gen de kneep­jes van het vak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.