“Con­tro­les in zo­ne 30 en man­tel­zorg­pre­mie”

CD&V polst wat leeft in pol­der­dor­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD -

Naar het voor­beeld van de stadsa­te­liers van CD&V in Ant­wer­pen or­ga­ni­seer­de de pol­der­af­de­ling van CD&V een dor­p­sa­te­lier. Zo wil de par­tij voe­len wat er leeft in het dis­trict.

Een vijf­tig­tal be­lang­stel­len­den be­zet de the­ma­ta­fels rond on­der­wer­pen als lo­ka­le eco­no­mie, jeugd en jon­ge ge­zin­nen, ge­zel­li­ge buur­ten, kunst en cul­tuur, sport, vrij­wil­li­gers en ver­e­ni­gin­gen, mo­bi­li­teit, se­ni­o­ren en hulp­be­hoe­ven­den.

“De idee­ën van de in­wo­ners zijn ide­a­le bouw­ste­nen, want zij ken­nen het dis­trict het best. Daar­om ne­men we veel van hun idee­ën mee in ons pro­gram­ma. Uit de ge- sprek­ken blijkt dat men­sen hun wijk­agen­ten recht­streeks wil­len be­rei­ken en dat er meer snel­heids­con­tro­les moe­ten ko­men in zo­nes 30. Naar ana­lo­gie met Ho­boken en Ber­chem moe­ten ook in het pol­der­dis­trict man­tel­zorg­pre­mies wor­den in­ge­voerd. Er moe­ten ook sub­si­dies ko­men voor het aan­pas­sen van wo­nin­gen van ou­de­ren, zo­dat die lan­ger thuis kun­nen blij­ven wo­nen”, legt lijst­trek­ker San­dra Suy­ker­buyk uit.

Op dins­dag 19 ju­ni om 20u no­digt CD&V al­le in­wo­ners van het dis­trict uit in De Leeuw in Zand­vliet, Ant­werp­se­baan 413. Dan wordt het fiets­be­leid voor het dis­trict en de Ko­ning Fiets-ac­tie toe­ge­licht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.