“Wie durft er mee te sprin­gen?”

Vier ge­meen­ten pra­ten over bouw nieuw ge­za­men­lijk zwem­bad in Voor­kem­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - JAN AUMAN

Schil­de, Wij­ne­gem, Wom­mel­gem en Zoersel voe­ren over­leg voor de op­rich­ting van een in­ter­ge­meen­te­lijk zwem­bad. Er is al een in­ten­tie­ver­kla­ring tot sa­men­wer­king, maar het is lang niet ze­ker of al­le noch­tans door N-VA ge­do­mi­neer­de ge­meen­te­ra­den zich daar­ach­ter kun­nen scha­ren.

“We zijn de klein­ste ge­meen­te in Bel­gië met een ei­gen zwem­bad. Die 350.000 eu­ro ex­ploi­ta­tie­kos­ten per jaar kun­nen en wil­len wij niet meer al­leen be­ta­len. Heel wat van on­ze bad­gas­ten ko­men uit de buur­ge­meen­ten”, al­dus sche­pen van Sport Paul Van Dael (N-VA) en zijn bur­ge­mees­ter Ivo Wy­nants (N-VA).

Op 1 de­cem­ber 2019 ver­valt de hui­di­ge mi­li­eu­ver­gun­ning van ’t On­diep, zo­als het zwem­bad na de jong­ste re­no­va­tie heet. Met die dead­line in het vi­zier en om­dat buur­ge­meen­ten maar niet over de brug kwa­men, trok de ge­meen­te­raad van Wij­ne­gem zo­wat een jaar ge­le­den de stop uit haar on­diep bad.

“Maar sinds en­ke­le maan­den zijn we op­nieuw in over­leg met drie ge­meen­ten om te kij­ken of we sa­men toch geen nieuw zwem­bad kun­nen bou­wen”, al­dus Paul Van Dael. “On­der meer bur­ge­mees­ter Dirk Bau­wens (N-VA) van Schil­de, van waar­uit veel leer­lin­gen ko­men zwem­men in Wij­ne­gem, nam hier­toe het ini­tia- tief. Zand­ho­ven, Ranst en Bors­beek, die in een eer­de­re fa­se nog wel in­te­res­se toon­den, haak­ten af. We zit­ten nu rond de ta­fel met col­le­ga-sche­pe­nen en sport­func­ti­o­na­ris­sen uit Schil­de, Wom­mel­gem en Zoersel. Sa­men heb­ben we meer dan 60.000 in­wo­ners. Dat is de kri­ti­sche on­der­grens om de uit­ba­ting van een ge­meen­te­lijk zwem­bad haal­baar te ma­ken.”

In Wij­ne­gem of Schil­de?

In­tus­sen ligt er een ont­werp van een in­ten­tie­ver­kla­ring op ta­fel. “Daar­in wordt de bouw van een nieu­we zwem­bad voor­op­ge­steld waar­voor we de bouw­kos­ten zul­len ver­de­len naar­ge­lang het aan­tal in­wo­ners”, licht sche­pen Van Dael toe. “Ook de ex­ploi­ta­tie­kos­ten kun­nen ver­re­kend wor­den vol­gens dat­zelf­de in­wo­ner­scri­te­ri­um, al­thans voor 70%. Voor de ove­ri­ge 30% zou­den we het aan­tal zwem­mers uit el­ke ge­meen­te in de weeg­schaal leg­gen.”

Dat het nieu­we zwem­bad mi­ni­maal over een in­struc­tie­bad en sport­bad met zes baan­tjes be­schikt, is een an­der uit­gangs­punt. Maar een con­creet ont­werp, laat staan prijs­be­re­ke­ning zijn er nog niet. In de voor­lo­pi­ge tekst staat wel het ge­meen­te­lij­ke sport­cen­trum van Wij­ne­gem in de Kas­teel­lei ver­meld als lo­ca­tie voor het nieu­we zwem­bad. “Een re­no­va­tie van het ou­de bad is tech­nisch mis­schien mo­ge­lijk, maar het lijkt be­ter om voor een nieuw­bouw te kie­zen. Daar­voor biedt de speel­wei­de naast ons ou­de zwem­bad vol­doen­de ruim­te”, weet sche­pen Van Dael. “Ook die grond is van ons en komt bin­nen­kort vrij om­dat we voor de jeugd wat in nieu­we in­fra­struc­tuur voor­zien.”

Maar de lo­ca­tie wordt een van de meest hei­ke­le pun­ten tij­dens de ver­de­re ge­sprek­ken, die voor de­ze zo­mer ge­pland zijn. “De Kas­teel­lei in Wij­ne­gem ligt wel ver van de mees­te scho­len in on­ze ge­meen­te”, zegt Lies­beth Ver­stre­ken (N-VA), de bur­ge­mees­ter van Zoersel, vast. “Voor ons zou bij­voor­beeld de si­te ach­ter de Fun in buur­ge­meen­te Schil­de in­te­res­san­ter zijn. We blij­ven pra­ten.”

Moch­ten de vier ge­meen­ten tot het af­slui­ten van een char­ter ko­men, dan kan de ver­gun­ning voor het open­hou­den van het ou­de zwem­bad in Wij­ne­gem mo­ge­lijk toch nog ver­lengd wor­den. Een en an­der werd door de pro­vin­cie in het voor­uit­zicht ge­steld. Ver­der dan een ge­za­men­lij­ke in­ten­tie­ver­kla­ring kun­nen de vier ge­meen­ten hoe dan ook niet gaan, ge­zien de na­de­ren­de ver­kie­zin­gen. De hui­di­ge ge­meen­te­ra­den mo­gen geen en­ga­ge­men­ten meer aan­gaan die vol­gen­de be­stu­ren fi­nan­ci­eel zwaar zou­den hy­po­the­ke­ren. Ra­min­gen voor de bouw van een nieuw zwem­bad lo­pen uit­een van 6 tot 12 mil­joen eu­ro.

FOTO'S JAN AUMAN

’t On­diep sluit op 1 de­cem­ber 2019 de deu­ren, ten­zij het in af­wach­ting van de af­wer­king van een nieuw in­ter­ge­meen­te­lijk bad toch nog wat lan­ger kan open­blij­ven.

Paul Van Dael (N-VA), sche­pen van Sport in Wij­ne­gem, bij ’t On­diep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.