“Ou­de­ren en zie­ke men­sen zijn weer de du­pe van de­ze be­slis­sing”

Es­se­na­ren niet te spre­ken over nieu­we huis­art­sen­wacht­post in AZ Kli­na

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - (ma­ti)

Van­af dit week­end zal er geen huis­arts van wacht meer zijn in Essen. Het ge­meen­te­be­stuur en heel wat Es­se­na­ren zijn daar niet over te spre­ken.

Vlaams mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open Vld) leg­de de ver­plich­ting op om in heel Bel­gië huis­art­sen­wacht­pos­ten op te rich­ten gel­inkt aan een zie­ken­huis. De huis­art­sen van Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht en Brasschaat richt­ten daar­om een wacht­post op in AZ Kli­na in Brasschaat. “Het ver­dwij- nen van de wacht­dienst in Essen is na­de­lig voor de in­wo­ners van on­ze ge­meen­te”, zegt ge­meen­te­raads­lid Ar­no Aer­den (sp.a). “De rit naar Kli­na duurt der­tig tot veer­tig mi­nu­ten. Je zal maar een al­leen­staan­de moe­der of een be­jaar­de zon­der au­to zijn. Ou­de­ren, zie­ken en zwak­ke­ren zijn daar de du­pe van. Op het open­baar ver­voer kun je ook niet re­ke­nen, want er rijdt geen bus van­uit Essen naar Brasschaat. Een aan­tal jaar ge­le­den schaf­te Vlaams mi­nis­ter Ben Weyts (N-VA, red.) de veel­ge­bruik­te bel­bus in on­ze re­gio af in het ka­der van be­spa­rin­gen. Nu dwingt men zie­ke Es­se­na­ren om in het week­end naar Brasschaat te rij­den voor een dok­ter van wacht. Ie­mand die zich niet naar Kli­na kan ver­plaat­sen, kan wel vra­gen dat er een huis­arts langs­komt, maar de vraag is of dat gaat wer­ken. Een ex­tra pro­bleem kan zijn dat ook de apo­the­kers mo­ge­lijk geen wacht­dienst meer zul­len aan­bie­den.”

Ook bur­ge­mees­ter Gas­ton Van Ti­chelt (CD&V) is te­leur­ge­steld. “Ik ben niet te­gen de evo­lu­tie van een huis­art­sen­wacht­post, maar de post in Brasschaat is te ver weg. Ik vrees dat de Min­der Mo­bie­len Cen­tra­le en on­ze am­bu­lan­ce­dienst over­be­last zul­len wor­den door men­sen die geen drin­gen­de hulp no­dig heb­ben, met al­le ge­vol­gen van dien. Ik vind dat we in Essen zelf een post moe­ten op­rich­ten. Per slot van re­ke­ning wo­nen we in een ge­meen­te met 19.000 in­wo­ners. Dit zou geen over­bo­di­ge luxe zijn.”

FOTO MARGO TILBORGHS

De ope­ning van de zie­ken­huis­wacht­post in AZ Kli­na. Heel wat Es­se­na­ren vin­den dit een stap ach­ter­uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.