Daar zijn die Dui­vel­se por­tret­rech­ten weer

De Rode Duivels heb­ben nog geen bal ge­trapt op dit WK, maar toch is er weer een schis­ma tussen spe­lers en KBVB. Met en­ke­le in­ter­na­ti­o­nals is er nog steeds geen ak­koord over de por­tret­rech­ten, ter­wijl de voet­bal­bond het te­gen­deel be­weer­de.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - KOEN VAN UYTVANGE, GERT GYSEN

Wat is het pro­bleem de­ze keer?

Met min­stens twee spe­lers heeft de KBVB geen deal over het ge­bruik van hun por­tret­rech­ten. Het gaat ze­ker om Dries Mer­tens en To­by Al­der­wei­reld. Over nog twee an­de­re sleu­tel­spe­lers wordt even­eens ge­claimd dat er nog geen on­der­te­kend ak­koord is, al zijn niet al­le be­trok­ke­nen

daar een­dui­dig over.

Wat zijn por­tret­rech­ten?

Dat is het recht om hun ge­zicht te ge­brui­ken voor com­mer­ci­ë­le ac­ties: van blik­jes, gla­zen, T-shirts tot re­cla­me­film­pjes en af­fi­ches. In het ge­val van Dries Mer­tens blij­ken die rech­ten in het be­zit te zijn van Na­po­li. Om Mer­tens dus uit te spe­len in de pu­bli­ci­teits­cam­pag­nes van de of­fi­ci­ë­le spon­sors van de Rode Duivels, moet er dus ge­praat wor­den met zijn club. Met Na­po­li be­staat van­daag ech­ter geen ak­koord, net zo­min als er een

on­der­te­ken­de deal is met Al­der­wei­reld. Is het toe- val dat som­mi­ge in­ter­na­ti­o­nals daar­door min­der vaak op­dui­ken in de cam­pag­nes?

Wat zegt de voet­bal­bond?

Het ei­gen­aar­di­ge is dat eer­ste on­der­voor­zit­ter Mehdi Bay­at gis­te­ren tij­dens een pers­con­fe­ren­tie - die niet eens over die por­tret­rech­ten ging - spon­taan het on­der­werp aan­sneed. Om ver­vol­gens zelfs te clai­men dat “al­les met ie­der­een in or­de was.” Toen dat fou­te in­for­ma­tie bleek te zijn en uit­lek­te dat er met Mer­tens nog geen deal was, werd dat zon­der schroom toe­ge­ge­ven. De KBVB wil niet voor de “ama­teu­ris­ti­sche bond” van ja­ren ge­le­den wor­den ver­sle­ten, maar nu blijkt dat Mer­tens niet de eni­ge is met wie nog geen on­der­te­ken­de over­een­komst be­staat.

Kan dit de ploeg be­ïn­vloe­den?

Blijk­baar werd Mer­tens toe­ge­be­ten dat hij maar van de team­fo­to moest blij­ven, als hij dan toch niet wil­de te­ke­nen. Zo hard werd het uit­ein­de­lijk niet ge­speeld en vol­gens de bonds­coach heeft het zelfs geen ef­fect. “Dit zou geen af­lei­ding mo­gen zijn”, zegt Mar­ti­nez. “Het is al twee jaar aan de

gang. Er zijn goe­de ge­sprek­ken ge­voerd. Al­leen zit­ten be­paal­de spe­lers in een moei­lijk par­ket. Niet door de na­ti­o­na­le ploeg, maar door hun per­soon­lij­ke si­tu­a­tie op club­ni­veau. Dit is een nieuw ma­tras­sen­ver­haal, iets wat niet veel be­te­ke­nis heeft. Spe­lers zijn ge­fo­cust op de we­reld­be­ker. Op een an­der tor­nooi zou het mis­schien kun­nen af­lei­den, maar hier? Ge­loof me vrij: de jon­gens snak­ken er­naar om op het veld voor el­kaar te vech­ten.”

Van wan­neer da­teert de­ze hei­bel?

De mi­se­rie be­gon in de na­sleep van de vo­ri­ge we­reld­be­ker in Bra­zi­lië, een tor­nooi waar de KBVB de fi­nan­ci­ë­le blun­ders op­sta­pel­de. Na on­der­han­de­lin­gen met Vincent Kom­pa­ny werd een stil­le ven­noot­schap ge­cre­ëerd, die door de bond werd be­heerd. Ach­ter­af bleek dat spe­lers hun geld van die por­tret­rech­ten niet kre­gen. De zaak smeul­de zelfs na tot aan het vo­ri­ge EK. Tij­dens dat tor­nooi ble­ken vier spe­lers nog steeds niet ver­goed. Vo­rig jaar werd be­slist de stil­le ven­noot­schap te schrap­pen en nieu­we ak­koor­den te sme­den.

Wor­den de Rode Duivels rijk van die por­tret­rech­ten?

Neen, he­le­maal niet. De te ver­de­len pot is zo klein dat het niet eens om tien­dui­zen­den eu­ro’s gaat. Dat er lan­ge tijd geen ak­koord kan wor­den ge­von­den, is een prin­ciep­s­kwes­tie. Ener­zijds wordt de voet­bal­bond door som­mi­ge spe­lers aan­ge­wre­ven dat ze de por­tret­rech­ten on­vol­doen­de ex­ploi­te­ren. Ook de ex­clu­si­vi­teit die be­paal­de spon­sors ei­sen, is hen een doorn in het oog. Te­ge­lij­ker­tijd kan niet ie­der­een zich vin­den in het ju­ri­di­sche luik dat de KBVB voor­stel­de. Pas eind maart wordt een ak­koord be­reikt met het me­ren­deel van de spe­lers na­dat drie ver­te­gen­woor­di­gers van en­ke­le be­lang­rij­ke spe­lers aan ta­fel met Mehdi Bay­at gin­gen.

Kan dit de voet­bal­bond geld kos­ten?

“Ja”, zegt ad­vo­caat Jeff Keus­ter­mans, spe­ci­a­list in me­dia­recht. “Als de be­heer­der van de por­tret­rech­ten vindt dat er on­recht­ma­tig ge­bruik is ge­maakt van ie­mands ge­laat, dan kan die naar de rech­ter stap­pen. Kim Clijs­ters heeft dat ooit ge­daan na ver­sprei­ding van T-shirts zon­der haar toe­stem­ming. De scha­de­ver­goe­ding staat dan ge­lijk met wat an­ders had moe­ten wor­den be­taald om ge­bruik te mo­gen ma­ken van die por­tret­rech­ten.”

Bij de KBVB ma­ken ze zich daar niet druk om. De kans dat het tot een rechts­zaak komt, wordt eer­der klein ge­acht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.