Sche­ren voet­bal­lers hun be­nen?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

Van wiel­ren­ners, zwem­mers en at­le­ten zijn we het ge­woon dat ze hun li­chaams­be­ha­ring tot een mi­ni­mum be­per­ken. En de hoe­veel­heid top­voet­bal­lers die re­cla­me maakt voor Gil­let­te is niet meer te tel­len. Maar sche­ren ze ook meer dan hun ge­zichts­haar? “Het over­gro­te deel scheert wel de­ge­lijk zijn be­nen”, zegt Vi­tal Bor­kel­mans, tot 2016 as­sis­tent­bonds­coach van Wilmots bij de na­ti­o­na­le ploeg. “Het is puur prak­tisch: niet al­leen aan­ge­na­mer, maar ook be­ter als ze bij de ki­ne­sist een half uur tot drie kwar­tier op de mas­sa­ge­ta­fel lig­gen. An­ders kan het pijn­lijk wor­den. Ook voor wond­jes is het be­ter geen haar op de be­nen te heb­ben.”

Toch is niet ie­der­een even en­thou­si­ast. Zo mis­te Re­al Ma­drid-spe­ler Mar­co Asen­sio in sep­tem­ber vo­rig jaar een Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el om­dat hij bij het sche­ren een puist op zijn been had ge­ïn­fec­teerd. Met gi­gan­ti­sche dis­cus­sies over zin en on­zin tot ge­volg. Wie is een éch­te man: een glad­ge­scho­ren ty­pe als Chris­ti­a­no Ro­nal­do, of een hard­nek­kig haar­mon­ster als

‘good old’ Ry­an Giggs? Man­ches­ter Uni­ted-le­gen­de Phil Ne­vil­le, die als Brit noch­tans per de­fi­ni­tie té­gen sche­ren moest zijn, nam het op voor Asen­sio. “Ik heb het ook ge­daan toen ik in Span­je zat, want daar scheert 99% van de voet­bal­lers zijn be­nen, borst én ar­men. En eer­lijk: kreeg ik een mas­sa­ge met ha­ri­ge be­nen, dan had ik daar­na uit­slag en kon ik m’n sok­ken ook niet op­trek­ken.” De kwes­tie ligt ge­voe­lig, be­wees ook Ney­mar toen hem naar zijn scheer­ge­drag werd ge­vraagd. “Ik scheer ook mijn be­nen, ja. Maar ik zie me­zelf niet als me­tro­sek­su­eel. Dat was meer iets voor Da­vid Beck­ham.”

Niet ie­der­een ligt wak­ker van tac­ti­sche plan­nen of de­fen­sie­ve zor­gen bij de Rode Duivels. Eva Ver­schae­ren, vorm­geef­ster bij uw krant, stelt zich an­de­re vra­gen bij het WK. Vra­gen die al­leen een voet­bal­leek als zij kan ver­zin­nen, maar die ook de...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.