Nie­mand wil de boel ver­zie­ken

On­der­zoek naar match­fixing in Ant­werp­se 3de pro­vin­ci­a­le: Kes­sel Uni­ted dient klacht in na po­ging tot om­ko­ping

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - MARC KLIFMAN, GINO VAN LOOY

Vier da­gen voor de eer­ste WK­wed­strijd te­gen Pa­na­ma steekt er plots een nieuw storm­pje rond de por­tret­rech­ten op bij de Rode Duivels. Al­le hoofd­rol­spe­lers ­ de bond, de spe­lers en hun ad­vo­ca­ten of ma­ke­laars ­ doen het al­le­maal af als een nie­men­dal­le­tje en dat is het waar­schijn­lijk ook. Na het WK 2014 in Bra­zi­lië was er ook veel ge­kis­se­bis en bleek het uit­ein­de­lijk om 40.000 eu­ro per spe­ler te gaan. Veel voor u en ik, maar wei­nig voor de Rode Duivels. Meer dan om het geld is het hier een kracht­me­ting, ook in­ge­vuld als een prin­ci­pe­kwes­tie. De ver­wij­ten wor­den voor­al off the re­cord ge­uit om de boel niet te ver­zie­ken. Nie­mand is ge­baat bij een rel op en­ke­le da­gen van de eer­ste van een reeks heel be­lang­rij­ke WK­wed­strij­den. Het pu­bliek zou ook niet be­grij­pen dat uit­ge­re­kend nu dit zaak­je de sfeer zou ver­pes­ten. En te­recht.

Het blijft vreemd dat de voet­bal­bond gis­te­ren uit ei­gen be­we­ging meld­de dat er een vol­le­dig ak­koord was met al­le spe­lers over de pre­mies en por­tret­rech­ten. Ter­wijl dat niet zo is. Na­dien werd er ge­zegd dat er al­leen met Dries Mer­tens geen ak­koord was ge­von­den. Ter­wijl dat weer niet zo is.

De ach­ter­lig­gen­de ge­dach­te is dat de bonds­top voor­al de rust in de tent wil hou­den. Dat het pro­bleem met de por­tret­rech­ten gro­ten­deels ge­re­geld is, is ze­ker zo. Dat is zo voor min­stens 19 van de 23 kern­spe­lers. Dit aan­tal is na de far­ce met de por­tret­rech­ten van de vo­ri­ge keer een suc­ces. De spe­lers wer­den on­der het vo­ri­ge be­wind bij de neus ge­no­men, want de voet­bal­bond werk­te toen met een stil­le ven­noot­schap en ba­lan­ceer­de op de grens van de il­le­ga­li­teit.

De voor het WK 2014 en EK 2016 uit­ge­keer­de exor­bi­tan­te spe­lers­pre­mies wer­den on­der dit be­wind ge­re­du­ceerd. De hei­sa rond de­ze por­tret­rech­ten be­wijst dat dit een knap werk­stuk was want toen ging het om (veel) meer geld. Het was voor de bond echt geen schan­de ge­weest om nu ge­woon te zeg­gen dat het groot­ste deel van de spe­lers­groep het nieu­we ak­koord had aan­vaard maar en­ke­len niet.

De reeks heel be­lang­rij­ke WK­wed­strij­den die er nu aan­ko­men be­roe­ren het pu­bliek en ook de spe­lers veel meer dan de­ze dis­cus­sie over de

por­tret­rech­ten.

Het bonds­par­ket voert een on­der­zoek naar een po­ging tot match­fixing tussen twee voet­bal­clubs uit de Ant­werp­se der­de pro­vin­ci­a­le. Kes­sel Uni­ted dien­de een klacht in om­dat zijn kee­per te­le­foon zou heb­ben ge­kre­gen van een spe­ler van SV Aart­se­laar met de vraag om be­wust te blun­de­ren in de de­gra­da­tie­strijd.

Bij Kes­sel Uni­ted win­den ze er geen doek­jes om. “We heb­ben een slecht sei­zoen ach­ter de rug”, zegt trai­ner Frank Di­rix. Zijn team is ge­de­gra­deerd uit de Ant­werp­se der­de pro­vin­ci­a­le B. Toch was het tot de laat­ste dag van het sei­zoen nog span­nend. Met één punt­je te­gen kam­pi­oen Wil­le­broek­se SV had Kes­sel Uni­ted in de laat­ste wed­strijd ge­noeg om toch niet te moe­ten de­gra­de­ren. De be­lan­gen wa­ren dus erg groot. Maar even groot voor SV Aart­se­laar. Want als Kes­sel Uni­ted die wed­strijd won, zou­den zij de de­gra­da­tie­pi­neut zijn.

“Een dag voor on­ze laat­ste wed­strijd werd ik be­na­derd door de va­der van mijn doel­man”, zegt trai­ner Frank Di­rix. “Hij zei dat zijn 19-ja­ri­ge zoon ge­con­tac­teerd werd door een spe­ler van Aart­se­laar, met wie hij vroe­ger nog sa­men­ge­speeld had. Die spe­ler vroeg om be­wust fou­ten te ma­ken tij­dens de laat­ste wed­strijd. Ge­luk­kig heeft mijn kee­per meteen ge­zegd dat hij daar nooit aan zou mee­doen. Het is on­ge­lo­fe­lijk dat zo­iets nog maar voor­ge­steld wordt. Na over­leg bin­nen de club heb­ben we een klacht in­ge­diend bij het Pro­vin­ci­aal Co­mi­té.”

Marc Van Craen, voor­zit­ter van het Pro­vin­ci­aal Co­mi­té, be­ves­tigt dat een on­der­zoek werd op­ge­start naar po­ging tot match­fixing in de laag­ste re­gi­o­nen van de voet­bal­com­pe­ti­tie. “Wij heb­ben de klacht ge­meld aan het bonds­par­ket, dat de klacht heeft door­ge­ge­ven aan de on­der­zoeks­com­mis­sie van de Bel­gi­sche voet­bal­bond. Het on­der­zoek loopt mo­men­teel nog, de on­der­vra­gin­gen met ver­schil­len­de spe­lers zijn op­ge­start.”

Sa­men pot leg­gen De trai­ner van Kes­sel Uni­ted noemt de po­ging tot wed­strijd­be-

bij­zon­der ver­gaand. “Over be­dra­gen werd niet ge­spro­ken om­dat on­ze kee­per de te­le­foon meteen in­haak­te. Maar ik heb ach­ter­af ver­no­men dat er bin­nen de spe­lers­groep van Aart­se­laar, op vraag van hun trai­ner, over ge­praat werd om hun winst­pre­mies af te staan om een soort pot te leg­gen waar­mee be­paal­de mat­chen kon­den be­ïn­vloed wor­den.”

Bij SV Aart­se­laar re­a­ge­ren ze ge­prik­keld op die be­schul­di­gin­gen. “Vol­gens mij is er niets ge­beurd. Ik zou dat ook niet to­le­re­ren”, zegt voor­zit­ter Ste­ve Mo­reaux. “Ik weet wel dat er een on­der­zoek be­zig is, maar naar mijn we­ten is dat nog lo­pen­de. Als be­stuur zijn wij nog niet eens op­ge­roe­pen door de voet­bal­bond. Zo­lang dat niet ge­beurt, is er voor mij niets aan de hand. Ik doe niet mee aan spe­cu­la­ties.”

Schor­sing

Als na het on­der­zoek blijkt dat één spe­ler zich schul­dig maak­te aan match­fixing, ris­keert die ge­schorst te wor­den. In­dien de he­le club schul­dig wordt be­von­den, is het aan­ne­me­lijk dat ze als­nog de­gra­de­ren. De kans be­staat dus dat bei­de be­trok­ken ploe­gen el­kaar op­nieuw te­gen­ko­men in vier­de pro­vin­ci­a­le.

Vol­gens ex­perts is het veel­eer uit­zon­der­lijk dat in het pro­vin­ci­a­le voetbal geld wordt be­taald om wed­strij­den te ma­ni­pu­le­ren. Vo­rig jaar werd wel nog een spe­ler van een ge­wes­te­lij­ke re­ser­ven­ploeg ge­schorst om­dat hij geld had be­taald aan de spe­ler van een te­gen­par­tij.

FOTO W&F

Frank Di­rix

Trai­ner Kes­sel Uni­ted

“Bin­nen de spe­lers­groep van Aart­se­laar werd ge­praat over het af­staan van winst­pre­mies, om met dat geld mat­chen te be­ïn­vloe­den.”

FOTO W&F

De spe­lers van Kes­sel vie­ren een doel­punt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.