Mer­tens chou­chou van de Bel­gi­sche vrou­wen, De Bruy­ne van de man­nen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

De sma­ken van de man­ne­lij­ke en vrou­we­lij­ke voet­bal­fa­na­ten ver­schil­len. De on­der­zoeks­groep Sport & So­ci­e­ty van de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel vroeg in maart (voor de con­tro­ver­se met Rad­ja Naing­go­lan) aan de Bel­gi­sche fans naar zijn/haar top drie van Rode Duivels. Dries Mer­tens staat met stip bo­ven­aan bij de vrou­wen, Ke­vin de Bruy­ne bij de man­nen. De helft van de Bel­gen geeft aan uit­ge­spro­ken fan te zijn van de Duivels. Staat de an­de­re helft dan niet ach­ter On­ze Jon­gens? Dat is een brug te ver, want 82 pro­cent zou het fan­tas­tisch vin­den als de Bel­gen het WK win­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.