Bond re­kent op min­stens 3 mil­joen eu­ro winst

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

De voet­bal­bond kan flink ver­die­nen aan dit WK. Na­dat de spe­lers­pre­mies al wer­den ge­re­du­ceerd, re­kent de bonds­top op min­stens drie mil­joen eu­ro net­to­winst.

Voor­zit­ter Gé­rard Li­nard en zijn twee ster­ke man­nen Mehdi Bay­at en Bart Ver­haeg­he pre­sen­teer­den gis­te­ren hun plan­nen voor de toe­komst. Hoe­wel Li­nard met zijn 75 jaar de leef­tijd voor het pre­si­dent­schap heeft over­schre­den, zal hij toch nog een jaar­tje op de stoel blij­ven. Daar kan de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de KBVB - die van­daag plaats­vindt - dan wel over mor­ren, het Uit­voe­rend Co­mi­té heeft het licht al op groen ge­zet. Li­nard pak­te in het ma­jes­tu­eu­ze Ho­tel Me­tro­pol, vlak­bij het Krem­lin en het Rode Plein hart­je Mos­kou, uit met de cij­fers en plan­nen van de bond na dit WK.

“Als we de twee­de ron­de be­rei­ken, ha­len we drie mil­joen eu­ro net­to­winst”, al­dus Li­nard. “Dat heb­ben we be­re­kend. Hoe ver­der we gaan, hoe meer er­bij komt. Het is zo dat ook de spe­lers­pre­mies dan de hoog­te in gaan. We krij­gen bij het be­rei­ken van de kwart­fi­na­le 13,7 mil­joen eu­ro, te­gen­over voor de twee­de ron­de 10,3 mil­joen eu­ro. Maar het is niet zo dat we bij een kwart­fi­na­le dan plots 3,5 mil­joen meer ver­die­nen. Daar­om is het nu moei­lijk te zeg­gen hoe­veel we zul­len over­hou­den als we de kwart­fi­na­le of de hal­ve fi­na­le be­rei­ken. Maar we doen dan ui­ter­aard fi­nan­ci­eel een heel goe­de zaak.”

Op dit mo­ment re­kent de bond er­op het boek­jaar, zon­der het WK, af te slui­ten met een winst van 500.000 eu­ro. In ge­val van een suc­ces­vol WK wordt dat na­tuur­lijk een pak meer. Die cen­ten zul­len ge­bruikt wor­den om in­ves­te­rin­gen te doen in het trai­nings­cen­trum in Tu­be­ke, om­ka­de­ring rond de na­ti­o­na­le ploeg, de ar­bi­tra­ge en het ama­teur­voet­bal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.