“Dit moet het slecht­ste WK-team ooit zijn”

Een voet­bal­dier pur sang, een ken­ner die niet ver­le­gen is om on­ge­zou­ten zijn me­ning te ge­ven. Over al­les, maar het liefst over voetbal. Daar­om is Johan Bos­kamp de ko­men­de we­ken voor Gazet van Ant­wer­pen uw en on­ze WK-ana­list. Om geen blad voor de mond

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

“Een ding is ze­ker in de­ze we­reld: Sau­diAra­bië wordt geen we­reld­kam­pi­oen. Wat was dat, zeg? Dit was niet ge­woon slecht, maar echt héél erg slecht. Het sloeg he­le­maal ner­gens op wat die gas­ten lie­ten zien gis­te­ren. Ze kon­den nog maar net de bal naar me­kaar toe tik­ken. Maar in bal­ver­lies… Jon­gens, jon­gens, wat was dat erg. Ik heb veel WK’s ge­zien, maar dit moet toch echt de slecht­ste ploeg ooit zijn. Mis­schien dat het Koe­weit van 1982 nog slech­ter was. Dat was toen met de sjeik die te­gen Frank­rijk op het veld stap­te (Frank­rijk won de wed­strijd met 4­1, de sjeik eis­te van de scheids­rech­ter dat hij een goal zou af­keu­ren, wat ook ge­beur­de, red.). Maar ik kan me haast niet voor­stel­len dat Koe­weit nog slech­ter was dan dit Sau­di­Ara­bië.”

“Rus­land was niet we­relds, maar won toch met 5­0. Tuur­lijk, Cheryshev schoot die vier­de goal lek­ker bin­nen. Maar als je kijkt hoe­veel ruim­te de Rus­sen kre­gen. De sli­ding bij het twee­de doel­punt, van die go­zer die heel even bij An­der­lecht heeft ge­ze­ten (Osa­ma Haws­awi, de eer­ste Sau­di­sche voet­bal­ler ooit in de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie, red.)… Die gas­ten wis­ten echt niet wat ze moesten doen. Maar lek­ker voor de Rus­sen na­tuur­lijk. Die gaan ze­ker door. Daar maak ik me niet on­ge­rust over. Ik denk dat de bal­le­tjes bloed­heet wa­ren bij de lo­ting van de te­gen­stan­ders van Rus­land.”

“Maar hier zat ik me dus drie maan­den op te ver­heu­gen. Op dit WK. Ik hoop dat de ope­nings­match niet de ten­dens is, want dit houd ik geen drie mat­chen per dag vol. Het leek als­of de tijd steeds lang­za­mer ging lo­pen. Ik wil­de ge­woon dat het ge­daan was. Want het was ab­so­luut geen wed­strijd. Er wa­ren geen du­els, geen agres­si­vi­teit, geen scherp­te… Knap ei­gen­lijk dat die ref toch nog twee ge­le kaar­ten wist te ge­ven.”

“Wat me ver­der nog op­viel? Die ope­nings­ce­re­mo­nie? Een ope­ra­zan­ge­res en Rob­bie Wil­li­ams. Dat is niet mijn ding. Som­mi­ge men­sen vin­den dat mooi. Rob­bie Wil­li­ams stak zijn mid­del­vin­ger­tje om­hoog. Het zal wel een be­te­ke­nis heb­ben. Leuk voor hem, maar ik had lie­ver een leu­ke wed­strijd ge­zien. Ge­luk­kig krij­gen we van­daag wat be­te­re par­tij­tjes voor­ge­scho­teld. Ho­pen op Mo Sa­lah bij Egyp­te, want zon­der hem zijn die ook niet veel waard.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.