Poe­tin (een beet­je) ge­rust­ge­steld

Oef, thuis­land Rus­land be­leeft dan toch geen af­gang te­gen ui­terst zwak Sau­di-Ara­bië

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - Van on­ze re­dac­teur in Mos­kou Lu­do Vandewalle

Voor­af zag hij er nog wat ge­span­nen uit, maar na 90 mi­nu­ten was hij de vro­lijk­heid zel­ve. Het Rus­land van pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin was dan toch niet af­ge­gaan te­gen Sau­diAra­bië. Swin­gen de­den de Rus­sen niet, maar die eer­ste ze­ge, die in de slot­fa­se naar een mon­ster­sco­re evo­lu­eer­de, heb­ben ze toch al bin­nen. Het was no­dig om het wei­fe­len­de volk wat voor zich te win­nen.

Het de­cor van de­ze ope­nings­wed­strijd was een van de in­druk­wek­kend­ste die je je kan voor­stel­len. Het Luz­h­ni­ki Sta­di­on be­schikt over een schit­te­ren­de es­pla­na­de waar Mi­chel Lou­wa­gie, met zijn in Bel­gië even­eens unie­ke plat­for­men in de Ghe­lam­co Are­na, ja­loers op zou zijn. Ook rond­om het sta­di­on is het leuk ver­toe­ven. Een schit­te­rend park waar de sup­por­ters mét een tic­ket nog een wan­de­lin­ge­tje kun­nen ma­ken, in al­le rust een pin­tje drin­ken. Een op­zet dat da­teert van meer dan een hal­ve eeuw ge­le­den, maar mo­dern qua aan­pak. Die lo­ca­tie stond in con­trast met de sfeer. Ge­luk­kig lie­pen er ook wat Zuid-Ame­ri­ka­nen rond, want an­ders liet voor­af veel te wei­nig ver­moe­den dat het or­ga­ni­se­ren­de land hier pot­ten wil­de bre­ken. Een voet­bal­wed­strijd kwam er aan, geen ope­nings­du­el van het WK.

De ope­nings­ce­re­mo­nie flits­te en glit­ter­de dan weer wel, met Rob­bie Wil­li­ams in de hoofd­rol. We kon­den de Rus­si­sche so­praan Ai­da Ga­ri­ful­li­na ook best sma­ken. Haar ver­schij­ning vloek­te ech­ter met de En­gel­se re­bel op pen­si­oen Wil­li­ams, die het niet kon la­ten zijn mid­den­vin­ger te la­ten zien. Waar­om? Om zijn op­tre­den wat ge­schied­kun­di­ge waar­de te ge­ven wel­licht. Een kwes­tie van smaak ze­ker?

Laag op FIFA ran­king

Met Iker Ca­sil­las, die de We­reld­be­ker in het sta­di­on bracht, en Ro­nal­do, de meest ron­de van de twee Ro­nal­do’s die het tot We­reld­voet­bal­ler van het Jaar schop­ten, die het eve­ne­ment of­fi­ci­eel mee op gang trok, kon er weer aan voetbal wor­den ge­dacht. Poe­tin kwam daar nog tussen met zijn obli­ga­te toe­spraak en FIFA-voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no deed dat nog obli­ga­ter. Van speech was er niet veel spra­ke. Wat kre­ten. Maar ook dat was niet ver­ras­send.

Even­min als de wed­strijd. Twee lan­den die op de FIFA-ran­king het laagst van al­le WK-deel­ne­mers staan, 70ste en 67ste, zou­den qua kwa­li­teit niet veel bie­den. Dat bleek ook. Sau­di-Ara­bië was rond­uit zwak. De ver­de­di­ging hing als los zand aan el­kaar en mocht blij zijn dat het te­gen Rus­land was. Op­mer­ke­lijk dat na al die ja­ren en de stoet bui­ten­land­se bonds­coa­ches die er pas­seer­de dat spel van de Sau­di’s nog al­tijd zo ste­reo­tiep is. Leuk met de bal aan de voet, maar te veel dat tik­je te veel, die te tra­ge op­bouw en het ge­brek aan over­ga­ve. Ver­zach­tend: die jon­gens zit­ten aan het eind van hun ra­ma­dan en in Mos­kou gaat de zon heel laat on­der en staat ze er ’s och­tends om 4.00u alweer. Zo’n lan­ge tijd zon­der eten of drin­ken heeft zijn in­vloed voor de­ze mos­lims, dat is ook waar. Tech­nisch wa­ren de Rus­sen ze­ker niet be­ter, maar ze haal­den het wel op in­zet, een beet­je meer diep­gang en op­por­tu­nis­me.

Igor met de pet

Het tam­me pu­bliek kreeg het er lan­ge tijd niet warm van. De doel­pun­ten wer­den be­ju­beld maar pas in de 60ste mi­nuut galm­de er Rus­sia, Rus­sia door het sta­di­on. De Rus­si­sche voet­bal­lief­heb­bers wa­ren blij dat hen een af­gang werd be­spaard, maar ge­loof in groot­ste da­den was er tot dan nog niet. Noch­tans scoor­den Ga­zins­ky en Cheryshev knap­pe doel­pun­ten. Voor­al de 2-0 van in­val­ler Chery- shev. Een slech­te pass van Zobn­in wip­te de spe­ler van Vil­lar­re­al keu­rig over de ho- pe­loos tac­ke­len­de Sau­di­sche ver­de­di­gers al­vo­rens de bal droog bin­nen te schie­ten.

De Rus­sen wer­den pas en­thou­si­ast toen Dzyu­ba, nog be­kend van zijn wed­strij­den met Ze­nit Sint-Pe­ters­burg te­gen AA Gent en An­der­lecht, de 3-0 bin­nen­kop­te. Cheryshev trap­te in bles­su­re­tijd met bui­ten­kant­je voet nog een heer­lij­ke 4-0 bin­nen. Go­lo­vin zorg­de daar­na met een vrije trap nog voor 5-0.

Een rui­me ze­ge, de eer­ste sinds ok­to­ber van vo­rig jaar, die het thuis­land no­dig had om Igor met de Pet toch een beet­je meer in hun team te la­ten ge­lo­ven. Vla­di­mir Poe­tin kon la­chen. Maar er is door het slap­pe ver­weer van de Sau­di’s geen en­ke­le ga­ran­tie dat die lach zal blij­ven du­ren.

FOTO AP

Vla­di­mir Poe­tin kijkt be­den­ke­lijk voor de match. Ne­gen­tig mi­nu­ten la­ter kon er al een glim­lach af.

FOTO AFP

Re­bel Rob­bie Wil­li­ams: toch even de ge­schie­de­nis op­zoe­ken met een op­ge­sto­ken mid­den­vin­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.