Geen rem op op­leg voor kind met kan­ker

Art­sen, zie­ken­fond­sen en zie­ken­hui­zen vin­den geen ak­koord over ver­de­re be­per­king ere­loon­sup­ple­men­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - POLITIEK -

Zie­ken­hui­zen mo­gen nog steeds een op­leg van meer dan 5.000 eu­ro aan­re­ke­nen als kin­de­ren met kan­ker op een een­per­soons­ka­mer ver­blij­ven. Eind ju­ni zou er duidelijkheid ko­men over een be­per­king van de ere­loon­sup­ple­men­ten voor kwets­ba­re groe­pen. Maar die is er nog steeds niet.

re­ke­nen steeds va­ker en steeds meer ere­loon­sup­ple­men­ten aan. In tien jaar tijd steeg het to­ta­le be­drag elk jaar met 6,5%, van 303 mil­joen eu­ro naar 531 mil­joen. Een ver­blijf in een een­per­soons­ka­mer wordt zo jaar na jaar duur­der. Om een voor­beeld te ge­ven: voor een nor­ma­le be­val­ling be­taalt u in een meer­per­soons­ka­mer ge­mid­deld

169 eu­ro uit ei­gen zak, be­re­ken­de de CM. In een ka­mer al­leen is dat

1.355 eu­ro, of­wel acht keer zo­veel.

Pla­fond

Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open Vld) wil de ere­loon­sup­ple­men­ten daar­om ver­der in­per­ken. “De pa­ti­ënt pikt dit niet lan­ger”, liet zij eer­der ver­staan. In een ak­koord dat art­sen en zie­ken­fond­sen eind vo­rig jaar slo­ten, staan ook dui­de­lij­ke in­ten­ties, maar die blij­ken maan­den la­ter een do­de let­ter. Zo zou er een pla­fond ko­men van maxi­mum 5.000 eu­ro op­leg voor kwets­ba­re groe­pen, bij­voor­beeld kin­de­ren met kan­ker of pa­ti­ën­ten die een trans­plan­ta­tie on­der­gaan. Maar dat is er nog steeds niet.

Het zijn de art­sen die de sup­ple­men­ten aan­re­ke­nen. Maar een deel er­van staan ze af aan het zie­ken­huis. En daar wringt het schoen­tje, zegt Marc Moens van art­sen­vak­bond BVAS. “Kli­nie­ken die veel be­han­de­lin­gen doen waar­voor een pla­fond zou ko­men, voe­len zich be­na­deeld.” De zie­ken­hui­zen zeg­gen dat ze ab­so­luut be­reid zijn ver­der te on­der­han­de­len. “Maar dan moet er eerst sta­bi­li­teit ko­men in het bud­get dat de over­heid in­ves­teert”, zegt Mar­got Cloet van koe­pel Zorg­net-Icu­ro. Met an­de­re woor­den: een ga­ran­tie dat er niet op­nieuw be­spaard wordt op zie­ken­hui­zen. “De sup­ple­men­ten die­nen deels als com­pen­sa­tie voor de hui­di­ge on­der­fi­nan­cie­ring”, zegt Cloet. Een der­de van de al­ge­me­ne zie­ken­hui­zen in Bel­gië zit fi­nan­ci­eel in slech­te pa­pie­ren.

Kro­ko­dil­len­tra­nen

De so­ci­a­lis­ti­sche zie­ken­fond­sen re­a­ge­ren te­leur­ge­steld. “Op pa­pier is er bij ie­der­een ver­ont­waar­di­ging over de uit­schie­ters”, zegt top­man Paul Cal­le­waert. In 2014 be­taal­den zo’n ze­ven­dui­zend pa­ti­ën­ten meer dan 5.000 eu­ro uit ei­gen zak, som­mi­gen zelfs meer dan 30.000 eu­ro. “In het be­lang van de pa­ti­ënt kan dat niet meer, daar was ie­der­een het zo­ge­zegd mee eens. Maar blijk­baar hui­len som­mi­gen al­leen kro­ko­dil­len­tra­nen.”

FO­TO PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.