“On­der­schat de kos­ten niet”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Lo­ca­tie: om­ge­ving De Nek­ker Or­ga­ni­sa­to­ren: Raw­ber­ry Group, Ko­lum­bus Events To­ta­le op­komst voor Ro­de Dui­vels: 42.000 be­zoe­kers Bier­ver­koop: 27.000 li­ter Bier­re­cord: 5.000 li­ter (Bra­zi­lië-Bel­gië) Winst ge­maakt? Ja

Het fan­dorp in Me­che­len was een veel gro­ter suc­ces dan twee jaar ge­le­den tij­dens het EK Voet­bal. “Toen kwa­men er 20.000 tot 25.000 men­sen. We zit­ten daar met 42.000 be­zoe­kers nu al vlot bo­ven, en de wed­strijd voor de bron­zen me­dail­le moet nog ko­men”, zegt Roe­land Tordoir van het eve­ne­men­ten­bu­reau Raw­ber­ry Group. “We ho­pen dat er za­ter­dag nog vijf­dui­zend tot zes­dui­zend men­sen ko­men om de Ro­de Dui­vels naar een bron­zen me­dail­le te schreeu­wen.”

200.000 eu­ro

Hoe­veel winst er in Me­che­len wordt ge­maakt, is nog niet be­kend. “Maar on­der­schat de kos­ten niet. We heb­ben voor een maand WK zo’n 150.000 tot 200.000 eu­ro aan vas­te kos­ten, zo­als de dis­co­bar en de toi­let­ten.”

In Me­che­len kwa­men op­val­lend veel ge­zin­nen met kin­de­ren langs. “We heb­ben veel in­kom­sten ge­haald uit fris­dran­ken”, zegt Tordoir. “En het van­da­lis­me is be­perkt ge­ble­ven. Er is al­leen een raam van een au­to in­ge­sla­gen.”

Raw­ber­ry Group over­weegt om een deel van de winst aan een goed doel te schen­ken.

FO­TO STIJN VAN DE SANDE

De wed­strijd van Bel­gië te­gen Pa­na­ma in het fan­dorp van Me­che­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.