6,5% meer la­din­gen in eer­ste jaar­helft

Ant­werp­se ha­ven blijft re­cords ver­za­me­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

De eer­ste zes maan­den van 2018 wa­ren met 118 mil­joen ton be­han­del­de goe­de­ren (+6,5%) voor Ant­wer­pen de bes­te ooit. De con­tai­ner­tra­fiek blijft de be­lang­rijk­ste groei­pool na ook de ab­so­lu­te re­cord­maand mei.

De con­tai­ner­tra­fiek is de snel­ste groei­er: in to­taal werd 5,6 mil­joen TEU (een stan­daard­maat voor con­tai­ners) be­han­deld (+8,3%), goed voor 66,3 mil­joen ton (+8,2%). Voor het vloei­baar mas­sa­goed was er een ster­ke stij­ging met 6,1% tot 38,3 mil­joen ton. De aan­voer van staal en ij­zer daal­de fors (-8,5%) door Eu­ro­pe­se an­ti­dum­ping­maat­re­ge­len te­gen Chi­na. De ex­port naar de Ver­e­nig­de Sta­ten steeg daar­en­te­gen fel (+7,2%), waar­bij wordt ge­an­ti­ci­peerd op de Ame­ri­kaan­se im­port­hef­fin­gen sinds ju­ni. Droog mas­sa­goed groeit met 3,1%, voor­al door een gro­te­re over­slag van mest­stof­fen (+14,4%) en zand en grind (+57%). De to­ta­le over­slag van voer­tui­gen (roll-on­roll-off) ken­de een plus van 5,2% tot 2,7 mil­joen ton.

We­reld­spe­ler

“De groei­cij­fers be­ves­ti­gen on­ze rol als we­reld­spe­ler en de voort­du­ren­de aan­trek­kings­kracht van on­ze ha­ven. Maar ze be­ves­ti­gen ook on­ze eer­de­re prog­no­ses dat we in snel­tem­po on­ze maxi­ma­le con­tai­ner­ca­pa­ci­teit be­rei­ken”, her­haalt ha­vent­op­man Jac­ques Van­der­mei­ren een plei­dooi voor ex­tra be­han­de­lings­mo­ge­lijk­he­den voor de slui­zen, zo­als nu door Vlaan­de­ren wordt on­der­zocht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.